TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 18

18
Bülten
TEMMUZ
2017
Tu nu s’ u n A B Çe rçe v e Pro g ram l a r ı U l u s a l K o o rd i n a s y o n O f i s i ’n i n Ku r u l ma s ı İ ç i n T ÜB İ TA K ’t a n D e s t e k
Ufuk2020 Programı’na asosiye ülke olarak katılan Tu-
nus’un Ulusal Koordinasyon Ofisi’nin altyapısının oluştu-
rulmasına katkı sağlamak ve bilgi paylaşımında bulunmak
amacıyla, Avrupa Birliği Çerçeve Programları Müdürü Dr.
Selda Ulutaş Aydoğan ve Bilimsel Programlar Uzman Yar-
dımcısı Nur Eda Demir, Tunus Yüksek Eğitim ve Bilimsel
Araştırma Bakanlığı’nı (MHESR) ziyaret etti.
Ziyaretin ilk gününde Tunuslu Ulusal İrtibat Noktaları’yla
yapılan toplantıda Dr. Selda Ulutaş Aydoğan, Türkiye’nin
bilim, teknoloji ve inovasyon vizyonu, Avrupa Araştırma
Alanı (ERA) ile Türkiye Araştırma Alanı (TARAL), Türkiye’nin
Ufuk2020 Programı kapsamındaki faaliyetleri ve TÜBİTAK
AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi’nin faali-
yetleri ve işleyişi hakkında sunumlar yaptı.
Ziyaretin ikinci gününde ise Türkiye-Tunus ikili işbirlikleri-
nin derinleştirilmesi konusunun görüşülmesi amacıyla önce
Uluslararası İşbirliği Genel Müdürü Slim Choura önderliğin-
de Türkiye Tunus Büyükelçiliği İkinci Katibi Banu Pulat Bu-
caklı’nın da katıldığı bir toplantı, ardından da Bilimsel Araş-
tırma Bakanlığı Devlet Sekreteri Khalil Amiri ile bir görüşme
gerçekleştirildi.
Görüşmelerde, işbirliği araçlarının çeşitlendirilmesi, tema-
tik odaklı işbirlikleri, çalıştay ve forumlar gibi etkinliklerinin
arttırılabileceği ifade edildi.
Ziyaret iki ülke arasında etkileşimin arttırılmasına yönelik
karşılıklı niyet ve temennilerin bildirilmesiyle sona erdi.
Tunus’un AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon
Ofisi’nin Kurulması İçin TÜBİTAK’tan Destek
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook