TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 22

22
Bülten
N SAN
2017
K o c a e l i B ü y ü k ş e h i r B e l e d i y e s i i l e İ n s a n K a y n a k l a r ı Yö n e t i m i P r o j e s i ’ n i n 2 . A ş a m a s ı İ m z a l a n d ı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK TÜSSİDE ara-
sında “İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi” imzalandı. Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi ile 2016 yılında ilk aşaması gerçekleş-
tirilen “İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi”nin devamı nite-
liğinde olan proje, değişik ölçeklerde ve karmaşık bir yapı
gösteren belediye hizmetlerinin metodolojik olarak yönetil-
mesi, vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılması
ve yetkin kadroların oluşturulması amaçlarına yönelik Per-
formans Yönetimi ve İşgücü Hesaplama içerikli İnsan Kay-
nakları faaliyetlerinin tanımlanmasını hedefliyor.
2017 yılı sonunda tamamlanacak proje kapsamında aşa-
ğıdaki faaliyetler gerçekleştirilecek:
• İş tanımlarının revize edilmesi;
• İş gereklerinin revize edilmesi
• Organizasyon kılavuzlarının güncellenmesi
• İnsan Kaynakları Planlaması süreci ile işgücü arz ve tale-
binin çıkarılması
• Belediyedeki her bir birimde ideal sayıda ve iş gerekleri-
ni sağlayan nitelikte personelin çalışmasına imkan verecek
olan Personel Dağılım Cetvelleri (PDC) nin oluşturulması
• Stratejik plan hedefleri ve iş yükleri doğrultusunda birim
bazlı Performans Göstergelerinin oluşturulması
• İK karar vericileri için iş analizleri çıkarılıp, stratejik planla-
rına veya iş yüküne göre Performans Gösterge katsayılarının
belirlenmesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İnsan Kaynakları
Yönetimi Projesi’nin 2. Aşaması İmzalandı
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook