TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 26

26
Bülten
N SAN
2017
A n t i k K e n t S a g a l a s s o s ’ u n M a k e t i 3 D Y a z ı c ı d a Ü r e t i l d i
Antik Kent Sagalassos’un Maketi 3D Yazıcıda Üretildi
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) Firması +90, Bur-
dur’da yer alan antik kent Sagalassos’un farklı kültürlere ve tari-
hi olaylara ev sahipliği yaptığını ortaya çıkaran kazı çalışmaları-
nı, 3D yazıcıda ürettiği maket ile ölümsüzleştirdi.
3D Tarama, 3D Baskı Mimari Yapılar ve CNC İşleme ve Kalıp
Zemin aşamalarından geçen proje kapsamında, ilk olarak Leu-
ven Üniversitesi’ndeki VISICS grubunun yapmış olduğu Saga-
lassos maketinin üç boyutlu datasına ulaşıldı. Tiyatro, arena,
kilise, tapınak ve binalar gibi yapılardan oluşan mimari yapılar
bölümü, SLS teknolojisine sahip profesyonel 3D yazıcıda üre-
tildi. SLS teknolojisinin kullanılması maliyetten ve zamandan
kazandırdı. Geleneksel yöntemle yaklaşık 1,5 ayda üretilebile-
cek zor geometrik yapılara sahip mimari yapılar bölümü, SLS
teknoloji ile 10 günde üretildi.
En yüksek ve en alçak noktaları arasında yükseklik farkı 60
cm olan, 1.75 x 2.5 metre boyutlarındaki engebeli araziyi oluş-
turan zemin kısmının üretiminde farklı işlemler arka arkaya
uygulandı. Bu hacimdeki bir model için mukavemet, ağırlık
ve tesviye özellikleri düşünülerek, zemin yüksek yoğunluklu
köpükten CNC ile işlendi. Bu köpük üzerinden bir kalıp alındı.
Kalıba polyester lifleri, yatırma yöntemi uygulanarak 2-3 mm
kalınlığında zemin oluşturuldu.
Maket Yapımı Kısa Sürede Düşük Maliyetle Tamamlandı
Zeminin modellenmesinde, üst yapıların yapıştırma işlemi
sırasında doğru konumlandırılabilmesi için zeminde boşaltma-
lar yapıldı. Böylelikle, SLS teknolojisi ile profesyonel 3D yazıcıda
üretilen mimari yapılar bölümü ve polyester yatırma yöntemi
ile üretilen zemin farklı yapıştırıcı ve dolgu malzemeleri ile bir
araya getirilerek doğru konumlandırıldı. Zımpara ve macun
gibi ardıl işlem çalışmaları ile yüzey iyileştirildi. Nihai üründe
bütün yapıların aynı yüzey kalitesine ve dokuya sahip olması
amacı ile özel boya uygulandı ve homojenbir dokuoluşturuldu.
Sagalassos Antik Kent maket yapımında kullanılan 3D yazıcı
teknolojisi, karmaşık geometrik yapıları ve engebeli olan zemi-
ni ilebirçok üreticiyi zorlayacak aşamaları, +90 3BDijital Fabrika
tarafından kısa sürede, daha düşük maliyetle, üstün donanımı
ve profesyonel tecrübesiyle tamamlandı.
TÜBİTAKMarmara Teknokent Firması +90, Burdur’daki ünlü antik kent Sagalassos’unmaketini 3D yazıcı-
daüretti.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook