TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
sürdürülecek. Yapılacak deniz çalışmaları, Marmara Deni-
zi’nde üç dönem, diğer denizlerimizde ise yılda iki dönem
olarak planlandı. Açık deniz sularının da geçmiş döneme
(2014-2016) kıyasla daha fazla oranda çalışmalara dahil edi-
leceği proje kapsamında özellikle Karadeniz’de geniş yetki
alanımız olan deniz sularında izleme faaliyetleri artırılacak.
Yaklaşık 300 İstasyonda Noktasal Su Kolonu Çalışmaları
Gerçekleştirilecek
“Denizlerimizde Bütünleşik Kirlilik İzleme (ve Değerlendir-
me) Projesi” ile, Türkiye denizleri ve kıyı sularının fizikokim-
yasal özellikleri, ekolojik durumunu yansıtacak bileşen ve
göstergeleri, kirlilik durumu ile radyoaktivite seviyeleri, kıyı
ve denizde biriken katı atıklar, deniz çayırları, deniz tabanı
biyoçeşitliliği ve ekonomik balıkçılığa yönelik hedef türler
ile bunlardaki kirletici seviyeleri izlenecek. Elde edilen so-
nuçlarla kalite sınıflandırılması yapılarak, kıyı su kütlelerinin
ve denizel alanların durumları değerlendirilecek.
Bu kapsamda, yaklaşık 300 istasyonda gerçekleştirilmesi
planlanan noktasal su kolonu çalışmalarının yanı sıra alansal
olarak, toplam 56 makro flora, 80 trol ile biyoçeşitlilik (ba-
lık) ve katı atık, 40 trol istasyonunda iki ticari tür balıkta ve
ayrıca beş midye istasyonunda kirleticiler, iki deniz çayırları,
dört kıyısal katı atık çalışması yürütülecek. Biyolojik bileşen-
lere ek olarak 60 makrozoobentoz, 95/40 fito/zooplankton
çalışması gerçekleştirilecek. Toplam 100 sediman istasyo-
nunda yaygın olarak kirleticilerin seviyeleri tespit edilerek
geçmiş yıllarla karşılaştırmalar yapılacak. Türkiye denizlerin-
de 20 istasyonda sediman ve su örneklerinde radyoaktivite
seviyelerinin takibi sürdürülecek. Mikroplastik çalışmaları
2014-2016 döneminde olduğu gibi pilot çalışmalar ile sür-
dürülecek.
Denizlerimiz İçinÇevresel DurumRaporları Oluşturulacak
Proje kapsamında, deniz şamandıraları ile gerçek zamanlı
su kalitesi ve hidrodinamik özelliklerin izlenebileceği pilot
ölçekli sistemlerin kurularak, yaygınlaştırılmasına yönelik
fizibilite çalışmalarının yapılması ve raporlanmasının yanı
sıra, mevcut uydulardan sağlanan veri ve görüntülerin de-
niz izleme ve değerlendirilmesine yönelik kullanılması, BE-
AST/HEAT gibi yeni bilgisayar yazılımları ile denizlerimizin
ötrofikasyon durumlarının belirlenerek değerlendirilmesi
hedefleniyor. Ayrıca, baskı ve etkilerin kıyı su kütlelerinin
yönetimi açısından birlikte değerlendirileceği çalışmalar da
yürütülecek.
Proje sayesinde denizlerimizin fiziksel ve kimyasal özellik-
leri ile kirlilik ve ekolojik durum izlenerek, ulusal deniz yöne-
timi politika ve stratejilerinin belirlenmesi için bilgi temelli
değerlendirmelerin yapılması amaçlanıyor. Bu çalışmalar so-
nucunda, denizler için çevresel durum raporları oluşturulacak.
Bölgesel Çalıştaylar Düzenlenecek
2017 yılında Marmara, 2018 yılında Karadeniz ve 2019
yılında Akdeniz&Ege Denizi bölgesinde bölgesel çalıştaylar
yapılacak. Çalıştaylarda izleme çalışma sonuçları ve denizel
baskılar bölgelerde yer alan söz konusu denizlerin yararla-
nıcıları ve paydaşları olan kamu kurumları, üniversiteler, si-
vil toplum kuruluşları, belediyeler ve diğer ilgili paydaşlarla
paylaşılacak. Proje sonunda “2. Ulusal Denizlerde İzleme ve
Değerlendirme Sempozyumu” düzenlenecek.
TÜBİTAK MAM İzleyecek
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook