TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkiye’nin Suudi Arabistan’a verdiği bilimsel ve teknik
destek çerçevesinde TÜBİTAK tarafından kurulan metroloji
laboratuvarları 2017 Mayıs ayı içerisinde açılıyor.
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) tarafından üst-
lenilen Suudi Arabistan Krallığı Standard, Metroloji ve Kalite
Organizasyonu (SASO) için bilimsel metroloji altyapısının
anahtar teslim kurulumu projesinin son aşamasına gelindi.
2014 yılında başlatılan yaklaşık 30 Milyon dolarlık pro-
je kapsamında Elektrik-Elektronik, Mekanik ve Kimya gibi
alanlarda 29 laboratuvar ve alt laboratuvarın teknik altyapı-
sının oluşturulması çalışmaları tamamlandı.
Suudi Arabistan’ın uluslararası metroloji sistemine enteg-
rasyonu açısından büyük önem taşıyan projede Suudi araş-
tırmacılara metroloji eğitimleri de yine TÜBİTAK tarafından
verildi.
Ayrıca oluşturulan altyapı için gerekli makine ve teçhiza-
tın önemli bir bölümünün de Türkiye’deki firmalar tarafın-
dan üretilmesi sağlanarak milli sanayiye kritik kabiliyetler
kazandırıldı.
TÜBİTAK UME bu doğrultuda sadece 2015 yılı içinde ger-
çekleştirdiği yaklaşık 13 milyon USD ihracat ile Elektrik-Elek-
tronik sektöründe o yıl gerçekleşen 10,8 Milyar USD’lik top-
lam ihracata ciddi bir katkı sağladı.
Suudi Arabistan Krallığı Standard, Metroloji ve Kalite Or-
ganizasyonu bünyesinde yapımı tümüyle tamamlanan la-
boratuvarların 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde her iki ülkeden
üst düzey katılımla resmi olarak açılması planlanıyor.
TÜBİTAK UME’nin sağladığı teknik destekten son derece
memnun kalan Suudi Arabistan yetkilileri, ülkeler arası ti-
caretin aynı zemin ve seviyede tam olarak yürütülebilmesi
için gerekli “yasal metroloji” konusunda da yine Türkiye’den
destek alma niyetinde olduklarını bildirdiler.
Ticaretin önündeki teknik engellerin kaldırılması için ge-
reken kalite altyapısının en önemli ayağını oluşturan met-
roloji konusunda dünyanın önde gelen kurumları arasında
yer alan TÜBİTAK UME’nin bu başarısı gelişmekte olan diğer
bölge enstitüleri ile yeni işbirliklerine kapı açması açısından
da önemli bir prestij kaynağı olacak.
TÜBİTAK UME’den Suudi
Arabistan’a Enstitü Desteği
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook