TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
k Programı GCIP 2017 Başlıyor !
lar. Ancak ödül almayan katılımcılar tekrar başvuru yapabilirler.
GCIP GirişimHızlandırma Süreci
• Girişimcilik Ulusal Akademisi ve Eğitim Desteği
Yarı finalist olan ve GCIP iş geliştirme sürecine katılmaya
hak kazanan tüm girişimciler ulusal akademinin olanakların-
dan yararlanacak. Girişimciler ayrıca Silikon Vadisinde temiz
teknolojilerde girişimcilik konusunda faaliyet gösteren dün-
yanın bu konudaki en önemli uzman kuruluşu The Cleante-
ch Open tarafından sağlanan mentörlük desteği, webinar,
seminer, doküman ve çeşitli diğer kaynaklardan yararlanarak
girişimlerini hızlandıracaklar. TÜBİTAK destekli üniversiteler-
de faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ile çeşitli
Girişim ve Teknoloji Merkezleri tarafından düzenlenen eğitim
ve kuluçka faaliyetlerinden de ücretsiz olarak faydalanacaklar.
• Mentorluk ve Sürekli Danışmanlık Desteği
Sürece dâhil olan tüm takımlar İş Modeli, Satış, Pazarlama,
İş Hukuku, Markalaşma ve Sürdürülebilirlik vb. konularda uz-
man kişilerden danışmanlık desteği alacaklar. Özellikle proje-
lerinde var olan teknoloji konusunda yaşadıkları sorunların
çözümüne yönelik teknik destek hizmeti ve mentörlük da
hızlandırma çalışmasının bir parçası olacak.
Pazara Daha Hızlı Erişmek İçin Yeni Kapılar Aralayalım!
• İş Kampı ve Deneme Jürisi Etkinlikleri
Finaller öncesinde son eksikleri tamamlamak ve/veya ak-
sayan yönleri gidermek amacıyla farklı alanlarda uzmanların
katılımı ile iş kampı ve deneme jürisi etkinlikleri yapılacak.
• İletişim Ağı Desteği ve Yatırımcı Buluşmaları
Takımlar programpaydaşları tarafından sağlanan profesyo-
nel iletişimağına erişim fırsatı bulacaklar ve bu sayede potan-
siyel müşteri, iş ortağı ve yatırımcı ile buluşacaklar. Fikir alış-
verişlerinin yapılacağı ve benzersiz bir fırsat sunan bu iletişim
ağı iş modellerinin geliştirilmesinde ve tanıtımının yapılması
konularında takımlara büyük destek olacak.
GCIP Türkiye Ekipleri Global Forum’da!
Ulusal alanda elde ettiği başarıları uluslararası arenada da
devam ettiren program kısa zamanda programın yürütüldü-
ğü ülkeler başta olmak üzere tümdünyada girişimcilik ekosis-
teminde adından söz ettirmeyi başardı.
Silikon Vadisi’nde yer alan program ortağımız The Cleante-
ch Open tarafından her yıl San Francisco’da; “Global Girişim
Haftası (GGH)” etkinliği olarak gerçekleştirilen Global Forum,
GCIP’nin uluslararası aşamasıdır. 2015 yılında GCIP bölümün-
de verilen 5 ödülden 3’ünü Türk takımları kazandı.
Global Forum’a katılan ekipler; uluslararası mentörler ile
çalışma imkânını yakalarken, yatırımcı aktivitesinde (Investor
Connect) özel yatırım kuruluşları ile finans ve risk sermaye
gruplarının temsilcilerinin yer aldığı özel seansta 70 civarın-
daki yatırımcıya fikir, proje ve ürünlerini anlattılar. Expo’da
ziyaretçilere ürünlerini sergilerken potansiyel müşteri ve stra-
tejik ortaklar aradılar.
• Kadın Girişimciler Artıyor!
GCIP genelinde İstanbul ve Anadolu takımları hem sayısal
hem de nitelik bakımdan eşit başarı gösterirken, kadın giri-
şimcilerin ve takım liderlerinin sayısı da mutluluk verici bir
oranda yüksekti. Bu motivasyonla yola çıkan GCIP’nin, 2017
yılı hedeflerinden biri de başvurularda kadın girişimcilerin sa-
yısını arttırmak…
Global Forum’da Ülkemizi Temsil Edin!
Program Finali ve Ödüller
Program sonunda birinci seçilen takım 50.000 TL olan Ulu-
sal Birincilik Ödülü’nü, ikinci seçilen takım 25.000 TL İkincilik
Ödülü’nü ve üçüncü seçilen takım 15.000 TL Üçüncülük Ödü-
lü’nü almaya ve Silikon Vadisi’nde senede bir kez gerçekleşen
Global Forum’da ülkemizi projeleri ile temsil etmeye hak ka-
zanıyorlar. Aynı zamanda Global Forum’un sunduğu küresel
yatırımcılar, iş çevreleri ve uluslararası mentorlar ile tanışma
ve küresel platformda diğer ülke ekipleri ile yarışma fırsatını
da yakalıyorlar.
Bunların dışında başarılı takımlara Bakanlık Özel Ödülü,
Kadın Girişimci Ödülü, Halkın Seçimi Ödülü, Yılın Genç Giri-
şimcisi Ödülü, Sürdürülebilirlik ve Başarılı Mezun Ödülü gibi
ödüller sunuluyor.
Program hakkında ayrıntılı bilgilere
-
chopen.org
adresinden ve 0312 298 9406 numaralı telefon-
dan ulaşılabilir.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook