TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 21

21
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
maya Yurtdışından Ödül
Saha uygulamalarında kullanılan ArGeMentör® metodoloji-
si EMCC Türkiye tarafından da akredite edildiğinden progra-
mı başarı ile tamamlayan mentör adaylarına EMCC Türkiye
tarafından da sertifika verildi.
Çağrılarla Nitelikli Bir Mentör Havuzu Geliştirmek Amaç-
lanıyor
EGESYS, TÜBİTAK 1601-Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında
Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programının 2014 yı-
lında açtığı, KOBİ’lerin yenilik kapasitelerinin artırılmasına
yönelik “Mentörlük Mekanizması Geliştirilmesi ve Uygu-
lanması” çağrısı ile 2015 yılında açtığı KOBİ’lerin mentörlük
ağının oluşturulması amaçlayan, “Mentör Eğitimi” çağrıları
kapsamında uygulayıcı kuruluşlar arasında yer aldı. Men-
törlük hizmeti verecek kişilerden oluşan nitelikli mentör
havuzunun geliştirilmesini amaçlayan 2015 yılı “Mentör
Eğitimi Çağrısı” için eğitim alanları olarak “Stratejik Teknoloji
ve Ürün Yönetimi Mentörlüğü”, “İleri Mühendislik ile Tasarım
Mentörlüğü”, “İş Geliştirme Mentörlüğü”, “Teknoloji Taban-
lı Başlangıç Firmalarına Yönelik Mentörlük” ve “Ufuk 2020
Programına Hazırlık Mentörlüğü” belirlendi. Mentor Eğitici
Çağrısı kapsamında başvuru yapan 14 kuruluştan 8’i des-
teklenmeye hak kazandı.
EGESYS, Geliştirdiği Mentör Yönetim Yazılımıyla, Prog-
ramların Başarısını Artıran Çözümler de Sunuyor
EGESYS, mentörlük programları uygulayıcı ve mentör eği-
tici kuruluş olmanın yanı sıra, geliştirdiği “Mentör Yönetim
Yazılımı” ile mentörlük programlarının yönetimi ve deneti-
mini sağlayarak programların başarısını artıran çözümler
sunuyor. Bu çözümler sadece işletmelere ya da girişimcilere
yönelik mentörlük programları ile sınırlı kalmayıp, kurum
içi ve diğer mentörlük programlarının başarısında da rol
oynuyor. EGESYS, ArGe ve inovasyon Proje Destek Merkezi
mentörlük desteklerinin yanı sıra işletmelerin ArGe ve ye-
nilik projelerine ulusal/uluslararası fonlardan kaynak sağla-
malarına da destek oluyor.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook