TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 28

28
Bülten
N SAN
2017
T E İ A Ş P r o j e s i B a ş a r ı i l e T a m a m l a n d ı
TEİAŞ Projesi Başarı ile Tamamlandı
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) İLe Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) işbirliğinde hayata
geçirilen TEİAŞ İhtiyaç Tanımlama ve Çözüm Planlama Projesi
başarı ile tamamlandı.
Türkiye Elektrik Sistemini uluslararası standartlarda, kaliteli,
ekonomik ve güvenilir bir şekilde işletmek, bu amaçla; yeni
projeler oluşturmak, bunları gerçekleştirmek ve elektrik piya-
sası hizmetlerini yürütmekten sorumlu olan TEİAŞ ile yapılan
Proje kapsamında, TEİAŞ’nin sorumluluk sahasında bulunan
enerji iletim hattı ve trafo merkezi projelerinin iş süreçlerinin
takip edilmesi ve yönetilmesi, coğrafi nitelikli ve bu coğrafi ni-
telikleri tamamlayıcı türde olan evrakların/verilerin elektronik
ortamda yönetilmesi, merkezi bir sunucu üzerinden tüm veri-
lere yetkiler dâhilinde anlık olarak erişilmesi, verilerin kurum içi
ve kurumdışı kullanıcılara protokoller dâhilinde paylaşıma açıl-
ması ve kurulmakta olan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri
(TUCBS) Projesi ile entegre olacak şekilde ISO-TC211 ve Open
Geospatial Consortium (OGC) standartlarına uygun halde CBS
destekli, web tabanlı ve mobil özellikli olacak şekilde geliştiril-
mesi hedeflenenbilgi sistemi tariflendi. Bu kapsamda ilk olarak
mevcut durumanalizi yapıldı, çözümönerileri sunuldu, ortaya
konan süreç ve işlevler baz alınarak önerilen çözümleri karşıla-
yan CBS Projesi Taslak Teknik Şartnamesi hazırlandı.
Proje, İdare bünyesinde bulunan iletimhattı ve trafomerkezi
projelerine yönelik süreçlerin bütüncül bir yapıda değerlendi-
rilmesi, süreçler içerisindeki darboğazların tespit edilerek CBS
ihtiyaçlarının belirlenmesi açısından büyük önem arz ediyor.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook