TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 20

20
Bülten
N SAN
2017
T E Y D E B ’ i n D e s t e k l e d i ğ i F i r m a y a Y u r t d ı ş ı n d a n Ö d ü l
TEYDEB’in Desteklediği Fi
Avrupa Mentörlük ve Koçluk Konseyi’nin (European Men-
toring & Coaching Council, EMCC) en prestijli ödülü olan
Mentörlük Ödülü bu yıl, TÜBİTAK’ın 1601 kapsamında açtı-
ğı KOBİ’lere yönelik mentörlük ağı oluşturmayı hedefleyen
“Mentör Eğitimi Çağrısı” sonucu belirlenen EGESYS firması-
na verildi.
Edinburgh’da yapılan EMCC konferansında, EMCC Inter-
national Başkanı Dr. Lise Lewis, ödülü, EGESYS kurucu or-
takları Serap ve Haluk Gökmen’e takdim etti. Dr. Lise Lewis,
EGESYS’in Türkiye’de yaptığı işletmelere yönelik başarılı
mentörlük çalışmalarının, mentörlük standartlarının geliş-
mesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunduğunu belirtti.
EGESYS’nin ödül almasını sağlayan mentörlük modeli
olan ArGeMentör®; 2014 yılında TÜBİTAK 1601 programı
kapsamında mentör uygulayıcı kuruluşu olarak seçilmesi
ve işletmelerin ArGe ve inovasyon kapasitelerini artırmak
üzere mentörlük mekanizması geliştirmesi ile ortaya çıktı.
Projede ArGeMentor® metodolojisini kullanarak 20 firmaya
dokuz ay boyunca mentörlük desteği veren EGESYS, bu des-
tek sonucunda firmalarda ArGe ve inovasyon kültürünün,
üniversite-sanayi işbirliğinin, proje ve kaynak yönetiminin,
ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanma kapasitelerinin
artmasını sağladı.
Bu projenin devamında, 2015 yılında, TÜBİTAK-1601
Programı ile mentör eğitici kuruluşu olarak seçilen EGESYS;
“KOBİMEN Akademi” adlı projesi ile Ulusal Mentör Platfor-
mu’nda yer alacak mentör adayları için 40 saat teorik, 20
saat saha uygulaması olmak üzere toplam 60 saatlik üç farklı
sertifika programı geliştirdi. EGESYS, “Stratejik Teknoloji ve
Ürün Yönetimi Mentörlüğü”, “İleri Mühendislik ile Tasarım
Mentörlüğü” ve “Horizon 2020 Programına Hazırlık Mentör-
lüğü” başlıklı eğitim alanlarının geliştirilmesinde, İstanbul
Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve EMCC Türkiye ile
işbirliği yaptı.
Türkiye’nin her bölgesinde yaşayan mentör adaylarına fır-
sat eşitliği sağlayabilmek adına uzaktan eğitim ağırlıklı ola-
rak tasarlanan eğitimlere 32 farklı ilden katılım gerçekleşti.
Böylece Türkiye’nin farklı şehirlerindeki firmalara mentörlük
yapabilecek yerel mentörler yetiştirilmiş oldu.
Uzaktan eğitime kabul edilen 300’e yakın mentör adayın-
dan sınavları başarı ile geçenler, mentörlük desteği almak
isteyen firmalarda pratik uygulama yapma fırsatı buldular.
20 saatlik pratik uygulamayı tamamlayan mentör adayları
KOBİMEN Akademi Başarı Sertifikası almaya hak kazandılar.
TÜBİTAK – TEYDEB 1601 Programı kapsamında desteklenen firmalardan EGESYS, Avrupa Mentörlük
ve Koçluk Konseyi’nin ödülünü kazandı.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook