TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 18

18
Bülten
N SAN
2017
T e m i z T e k n o l o j i İ ş F i k i r l e r i D e s t e k P r o g r a m ı G C I P 2 0 1 7 B a ş l ı y o r !
Temiz Teknoloji İş Fikirleri Dest
TÜBİTAK, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNI-
DO) veKüresel ÇevreFonu (GEF) tarafından2014’tenberi düzen-
lenen“Enerji ve Çevre”temalı Girişimcilik Hızlandırma Programı-
GCIP, “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Temiz Teknoloji Fikirlerinizle
Değişime Katkınız Olsun”sloganı ile 2017 yılına başlıyor.
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Küresel
Çevre Fonu (GEF) ve The Cleantech Open ile birlikte “enerji
ve çevre” konusunda girişimci iş fikirlerinin desteklendiği ve
yarıştığı uluslararası program, Türkiye’de 4. senesinde girişim-
cileri desteklemeye devam ediyor.
“Temiz Teknoloji iş fikirlerini arıyor, kaynak sağlıyor ve ha-
yata geçirebilmek için birlikte çalışıyoruz” yaklaşımı ile Tür-
kiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülkede sürmekte olan
program başta eğitim ve mentörlük destekleri olmak üzere,
tanıtım ve sermayeye ulaşım kilit aktivitelerini bu konuda ça-
lışan girişimcilere sunuyor.
Ulusal ve Uluslararası Arenada Adınızdan Söz Ettirin!
Paydaşları arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı, Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, KOSGEB
ve TTGV’nin yer aldığı GCIP Türkiye, kamu ve özel sektör des-
tekli yürütülmekte olan çok sayıda girişimcilik programı için-
de 2014 yılından bugüne oluşturduğu çeşitli iş birlikleri ve
girişimcilik ekosistemine yaptığı katkılarla öne çıkıyor.
Yarışma, Fikri Olan Herkese Açık
Türkiye’de TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programla-
rı Başkanlığı’nın (TEYDEB) ev sahipliği yaptığı programa, bu
yıl geçen yılki kategoriler olan “Yenilenebilir Enerji”, “Enerji
Verimliliği”, “Atık Yönetimi”, “Su Verimliliği” ve “Yeşil Binalar”
kategorilerine ek olarak “Ulaşım” ve “İleri Malzemeler” dâhil
ediliyor. Yarışmaya, bu kategorilerde faaliyet gösteren tüm
KOBİ’lerin yanında, bu alanda yeni bir fikri olan, bir ürün geliş-
tirmeye çalışan ve/veya geliştirdiği ürünü pazara ulaştırmaya
çalışan tüm girişimciler, öğrenciler, araştırmacılar ve akade-
misyenler başvurabiliyorlar.
Başvuru Aşaması ve Katılımcı Profili
Başvurular 15 Mart- 10 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.
turkey.cleantechopen.org adresinden kabul edilecek. TÜBİ-
TAK’ın ev sahipliği ve liderliğiyle organize edilen panellerde
projeler akademisyen, iş dünyası temsilcisi, yatırımcı ve seri
girişimcilerden oluşan uzmanlar tarafından değerlendirile-
cek, programa devam etmeye uygun bulunan projeler seçi-
lecek ve yarı finalistler 19 Mayıs 2017 tarihinde ilan edilecek.
GCIP’ye başvuracakların en az iki kişiden oluşan bir takım
kurması ve girişimci takım üyelerinden en az birisinin Türk
vatandaşı olması ve/veya Türkiye’de bir ikamete sahip olması
yeterli. GCIP-2014, 2015 ve 2016 programlarında ödül alan fina-
listler tekrar programa yarışmacı olarak başvuru yapamayacak-
BAŞVURULAR:
15 Mart - 10 Mayıs 2017
Sürdürülebilir bir
dünya için
temiz teknoloji
fikirlerinizle değişime
katkınız olsun!
PROGRAMI
GİRİŞİMCİLİK
TEMİZ TEKNOLOJİLER
2017
• YENİLENEBİLİR ENERJİ
• ENERJİ VERİMLİLİĞİ
• SU VERİMLİLİĞİ
• ATIK YÖNETİMİ
• YEŞİL BİNALAR
• ULAŞIM
• İLERİ MALZEMELER
PROGRAM KATEGORİLERİ
Proje Yönetim Ofisi
Tel: 0 312 298 9406
TÜBİTAK-TEYDEB
Mustafa Kemal Mahallesi
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu
7. km 2151. Cad. 06510
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook