TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 15

15
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Marmara Teknokent, Sanlab Simülatör, Mikrodev
ve MedaSoft firmalarıyla birlikte WIN Eurasia Automation
2017 Fuarı’na katıldı. 35 ülkeden bin 336 katılımcıyı ağırla-
yan WIN EURASIA Automation Fuarı toplam dokuz salonda,
Otomasyon Eurasia, Hydraulic & Pneumatic Eurasia, Electro-
tech Eurasia ve CeMAT Eurasia fuarlarını bir araya getirdi.
Entegre imalat süreçlerine yönelik otomasyon teknolojileri,
elektrik ve elektronik teknolojileri, hidrolik ve pnömatik sis-
temleri ve intralojistik çözümler konusundaki en son geliş-
meler dört gün boyunca ziyaretçilere sunuldu.
Dört gün boyunca standa gelen katılımcılara TÜBİTAK
Marmara Teknokent’te gerçekleştirilen çalışmalar ve yürü-
tülen projeler hakkında bilgi verildi.
Fuar boyunca Sanlab Firması tarafından düzenlenen,
TÜBİTAK Marmara Teknokent tarafından desteklenen “81 il
81 Okul Projesi” kapsamında ağırlanan okullar da fuara katı-
larak standımızı ziyaret etti.
TÜBİTAK MARTEK Win Eurasia
Automation Fuarı’na Katıldı
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook