TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 14

14
Bülten
N SAN
2017
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Sanayi
Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Yönetim Bilimleri Ar-Ge
Merkezi tarafından düzenlenen “Kırmızı Et Üretim Ve İşlen-
mesinde İşbirliği Süreçlerinin Analizi Projesi” lansman top-
lantısı Erzurum’da gerçekleştirildi.
Toplantıya Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Erzurum
Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Mehmet Sekmen, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu,
TÜSSİDE Enstitü Müdürü Tezer Battal, Erzurum Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, İl Müdür Yardımcıları,
Enstitü Müdürleri, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri, Akade-
misyenler, sektörde söz sahibi üreticiler, sektörle ilgili sivil
toplum örgütlerinin başkanları ve basın mensupları katıldı.
Açılış konuşmasında TÜSSİDE EnstitüMüdürüTezer Battal,
Erzurum ilinin ve hinterlandının iklim koşulları, florası ile bü-
yük ve küçükbaş hayvancılığa elverişli bir bölge olduğuna,
doğal koşulların bu bölgede kırmızı et sektörü için doğal bir
yığınlaşma ortaya çıkarttığına ve söz konusu yığınlaşmanın,
planlı bir hareketle işbirliği modellerine dönüştürülerek, bi-
reysel işletmelerin yaratacağı faydadan çok daha fazlasını
yaratma kapasitesine sahip olabileceğine vurgu yaptı.
Program kapsamında nüfusun önemli bir bölümüne is-
tihdam sağlayan, gıda ihtiyacının karşılanmasına yardımcı,
sanayi sektörünün birçok dalına ekonomik gelir sunan ve
ihracat potansiyeli ile de ekonomiye yüksek katkıda bulu-
nan sektörlerden birisi olan kırmızı et sektöründeki sorunla-
rın ele alındığı bir panel gerçekleştirildi. Panelde konuşma-
cı olarak yer alan akademisyenler, işletme sahipleri ve sivil
toplum kuruluşu temsilcileri, mevcut problemleri tanımla-
yarak çözüm için yapılması gerekenleri görüştü. Kurumların
ve aktörlerin işbirliğinin, kırmızı et üretim ve işlenmesinde
lokomotif olacağının tanımlandığı toplantıda, işbirliği ol-
maksızın ilerlemenin mümkün olamayacağı, bu nedenle
sektörle ilgili tüm aktörlerin hep birlikte elini taşın altına
koyması gerektiği kaydedildi.
K ı r m ı z ı E t Ü r e t i m v e İ ş l e n m e s i n d e İ ş b i r l i ğ i S ü r e ç l e r i n i n A n a l i z i P r o j e s i B a ş l a d ı
Kırmızı Et Üretim ve İşlenmesinde İşbirliği
Süreçlerinin Analizi Projesi Başladı
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook