TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
SASO ve NMCC Ziyareti
lışmaların ivedilikle başlatılması yönünde prensip kararı alındı.
TÜBİTAK UME tarafından SASO/NMCC için Fizik, Elektrik-
Elektronik, Mekanik ve Kimya alanlarıyla ilgili 29 laboratuvar
ve alt laboratuvar kurulumu, yerinde eğitim ve danışmanlık
içeren projelerle Suudi Arabistan Krallığı’nda ticaretteki tek-
nik engellerin kaldırılması için ülkede olması gereken kalite
altyapısının en önemli ayağını oluşturan bilimsel metroloji
sisteminin anahtar teslimi kurulumu, kurum uzmanlarının
eğitimi ve bu sistemin uluslararası metroloji sistemine izle-
nebilirliğinin sağlanmasında son aşamaya gelindi.
TÜBİTAK Başkanı ve beraberindeki heyetin Suudi Ara-
bistan Krallığı’ndaki yoğun programı, geçtiğimiz yıl Eylül
ayında iki kurum arasında imzalanan işbirliği protokolü çer-
çevesinde KACST (King Abdulaziz City for Science and Tech-
nology) ziyaretiyle devam etti.
Heyetler arası yapılan görüşmede açılması planlanan or-
tak araştırma proje çağrıları ile ilgili stratejik hususlar ve uy-
gulama süreçleri değerlendirildi. Yapılan görüşmede ayrıca
ortak bir uydu tabanlı bölgesel konumlama ve zamanlama
sisteminin oluşturulmasının stratejik önemi ele alınarak bu
kapsamda daha detaylı bilgi alışverişinde bulunmak üzere
kurum uzmanlarının katılacağı ortak çalıştayın yıl içerisinde
yapılmasına karar verildi.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook