TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 8

8
Bülten
N SAN
2017
T Ü B İ T A K i l e B u r u n d i A r a s ı n d a A r a ş t ı r m a v e İ n o v a s y o n İ ş b i r l i ğ i P r o t o k o l ü İ m z a l a n d ı
TÜBİTAK, Burundi ile araştırma ve inovasyon alanlarında
ikili işbirliğinin tesisi amacıyla Burundi Cumhuriyeti Büyü-
kelçisi’nin de dahil olduğu bir heyeti ağırladı. İşbirliğinin
içeriği hakkındaki görüşmelerin ardından, iki heyet İşbirliği
Protokolü üzerinde ittifakla imza törenini gerçekleştirdi.
Sözkonusu törene TÜBİTAK’ı temsilen Başkan Prof. Dr. A.
Arif Ergin’in; Burundi Eğitim, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araş-
tırma Bakanlığı’nı temsilen Burundi Cumhuriyeti Türkiye Büyü-
kelçisi Joel Nkurabagaya’nın önderliğindeki heyetler katıldı.
Söz konusu İşbirliği Protokolü kapsamında, ortak proje
çağrıları açılarak Türk ve Burundili araştırmacıların araştırma
ve inovasyon projelerinin desteklenmesi planlanıyor.
Bilim ve teknoloji alanlarında iki ülke arasında kurulan
işbirliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin son dönemde Afrika kıta-
sıyla ilişkilerde yaptığı atılımla da uyumlu olarak gerçekle-
şiyor. Burundi bu kapsamda ayrıca, En Az Gelişmiş Ülkele-
re (EAGÜ) yönelik olarak Gebze’de kurulması planlanan ve
2017 yılı içerisinde faaliyete geçecek EAGÜ’lerin bilimsel,
teknolojik, yenilik altyapı ve kapasitesinin geliştirilmesini
sağlayacak olan Teknoloji Bankası’ndan da faydalanacak.
TÜBİTAK ile Burundi Arasında Araştırma ve
İnovasyon İşbirliği Protokolü İmzalandı
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook