TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 10

10
Bülten
N SAN
2017
B a ş a r ı l ı K O B İ ’ l e r i B İ S T Ö z e l P a z a r ’ d a F ı r s a t l a r B e k l i y o r
Ufuk2020 Programı kapsamındaki KOBİ Aracı ile destek-
lenen veya Avrupa Komisyonu tarafından yapılan uluslara-
rası değerlendirme sonucunda eşik değerin üzerinde puan
alarak Mükemmeliyet Mührü’ne (Seal of Excellence) hak
kazanan KOBİ’leri, BİST Özel Pazar’da kilit önemde fırsatlar
bekliyor.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) ile Borsa İstanbul’un (BİST), Türkiye’deki girişim eko-
sistemini güçlendirmek için yaptığı iş birliği kapsamında
BİST Özel Pazar’da başarılı KOBİ’lere fon ve ortak bulma,
borsa şirketleriyle iş geliştirme, mentörlük, ücret indirimi
gibi imkânlar sunuluyor.
Bu işbirliğiyle KOBİ Aracı’nın temel bileşenlerinden olan
Ticarileşme Destekleri kapsamında Türkiye’nin önde gelen
inovatif KOBİ’lerinin finansmana erişiminin kolaylaşması
amaçlanıyor.
Borsa İstanbul Özel Pazar Nedir?
Özel Pazar; halka açılmadan pay alımı-satımı yapmak
Başarılı KOBİ’leri BİST Özel
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook