TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM YTE, CMMI Enstitüsü Bütünleşik Yete-
nek Olgunluk Modeli (CMMI)® 5 seviyesinde derecelendi-
rildi. TÜBİTAK BİLGEM YTE, Türkiye genelinde kamu kurum
ve kuruluşları arasında CMMI 5 seviyesine ulaşan tek ve ilk
kurum olma özelliğini kazanarak, dünya genelinde bu se-
viyeye sahip yaklaşık 500 kurum ve kuruluş arasına girme
başarısını gösterdi. CMMI Seviye 5 derecelendirme belge-
si; TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve YTE
Müdürü Cemil Sağıroğlu’na Baş Denetçi Wayne Littlefield
tarafından takdim edildi.
CMMI, yazılım geliştiren kuruluşların performanslarını
iyileştirmek için tanımlanmış etkin süreçlerin temel öğele-
rini içeren bir çerçeve yetenek olgunluk modeli olup Sevi-
ye 5 kıymetlendirmesi, kuruluşun en üst seviye olan “Opti-
mizasyon” seviyesinde olduğunu gösterir. Bu düzeyde bir
kuruluş, iş hedefleri ve performans ihtiyaçlarını nicel bir
anlayışla ele alarak süreçlerini sürekli iyileştirir. Nicel yak-
laşımlarla süreçte var olan değişimi izler, süreç sonuçlarını
değerlendirip nedenleri anlayarak süreci iyileştirir.
TÜBİTAK BİLGEM YTE bu kapsamda edindiği bilgi ve tec-
rübe ile dijital devlet ekosisteminde ihtiyaç duyulan ol-
gunluk seviyesinde yazılım geliştirilmesi için gerekli kabi-
liyetlerin geliştirilmesinde etkin rol oynamayı ekosistemin
bir paydaşı olarak hedefliyor.
TÜBİTAK BİLGEM YTE’nin Yazılım Başarısı
TÜBİTAKBİLGEMYTE, Türkiyegenelinde, kamukurumvekuruluşları arasındaCMMI 5 seviyesineulaşan ilk
ve tek kurumoldu
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook