TÜBİTAK Bülten / Sayı 184 - Nisan 2017 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Pazar’da Fırsatlar Bekliyor
amacıyla şirketler ile yatırımcıları bir araya getiren web ta-
banlı ve üyelik bazlı bir platform. Bu anlamda, Özel Pazar,
şirketlere halka açılmadan finansman bulma, ortak olduğu
şirketteki payını satmak isteyen şirket ortaklarına likidite
sağlama, yatırımcılara ise yaptıkları yatırımları likidite ede-
bilecek alıcıları bulma olanakları sağlamakta.
KOBİ Aracı Nedir?
Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi
amaçlayan, 2014-2020 yılları arasında yürütülecek 80 Mil-
yar Avro bütçeli Ufuk2020 Programı’nın sadece KOBİ’lere
yönelik tasarlanmış KOBİ Aracı fonu, pazara yakın yenilikçi
projeleri desteklemek amacıyla yürütülmekte.
KOBİ Aracı Programı ilk fazında firmalara projelerinin
fizibilitelerini yapmaları için 50,000 Avro hîbe sağlanmak-
ta. İkinci fazında ise projelerin hayata geçirilmesi için 2.5
Milyon Avro’ya (sağlık alanındaki projeler için 5 Milyon Av-
ro’ya) kadar hîbe edinmek mümkün.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook