TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 27

27
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Braunschweig Teknik Üniversitesi-Almanya tarafından
koordine edilen EXCEED – SWINDON Projesi (
-
ed-swindon.org) kapsamında “Kıyı Yerleşimlerinde Su Yö-
netimi” konulu uluslararası bir yaz okulu düzenlendi. DAAD
(Higher Education Excellence in Development Cooperation)
tarafından desteklenen Yaz Okulu, Braunschweig Teknik
Üniversitesi ve TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Ensti-
tüsü (ÇTÜE) koordinasyonunda 2-8 Ekim 2016 tarihleri ara-
sında İstanbul’da gerçekleştirildi. TÜBİTAK MAM ÇTÜE’nin
ortaklar arasında yer aldığı projede, sürdürülebilir su yöneti-
mi için suyun geri kazanımına yönelik teknolojiler ve bu çer-
çevede araştırma projelerinin geliştirilmesi öngörüldü. Bu
projeler içerisinde tarımda kullanılan suyun azaltılması, bü-
yük şehirler-metropoller için su yönetimi, su ekosistemleri
ve kıyı mühendisliği, küresel boyutta su, kuraklık ve taşkın-
lar, su kalitesi ve sağlık gibi konular yer alıyor. Yaz Okulu’na
MENA bölgesi ile Brezilya, Vietnam, Etiyopya ve Nijerya’dan
M.S., Ph.D. öğrencileri, doktora sonrası araştırıcılar, su ve
atıksu alanında çalışan mühendisler ve uzmanlar katıldı. Yaz
Okulu sırasında çevresel etkiler, atıksu arıtma geri kazanma
sistemleri, kıyı alanları için entegre su yönetimi, havza yö-
netimi, CBS konularında dersler verildi. Katılan öğrenciler
kendi çalışmaları ile ilgili sunuşlar yaptılar. Ayrıca, İSKİ Paşa-
köy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Gebze Balçık Doğal
Atıksu Arıtma Tesisine teknik gezi düzenlendi.
“Kıyı Yerleşimlerinde Su Yönetimi”
Konulu Uluslararası Yaz Okulu
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook