TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 29

29
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇevreYönetimi Genel Müdür-
lüğü ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında 11
Mart 2016 tarihinde imzalanan “Sanayide Temiz Üretim Ola-
naklarının ve Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi (SANTEM)”
Projesi kapsamında, Ankara’da demir-çelik sektörü için“Sek-
törel İhtiyaçların Belirlenmesi Çalıştayı” gerçekleştirildi.
Çalıştay, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Müdür Yar-
dımcısı ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür
Yardımcısı tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmalarının
ardından Proje Yürütücüsü Ceren Tosun’un proje faaliyetle-
ri ve çalıştayın hedefleri hakkında gerçekleştirdiği sunum
ile devam etti. Sunumların ardından Çalıştay, “Demir Çelik
Sektöründe Temiz Üretim Faaliyetleri Yöntem ve Stratejileri-
nin Belirlenmesi” konusunda yuvarlak masa fikir üretme ve
“Demir Çelik Sektöründe Temiz Üretim Olanaklarının Önce-
liklendirilmesi” çalışmaları ile sürdü. Yuvarlak masa çalışma-
larında ülkemizin demir çelik sektörüne yönelik olarak temiz
üretim alanındaki gereksinimleri ve bu gereksinimlere yö-
nelik eylem önerileri hakkında fikirler sistematik bir yöntem
izlenerek ortaya kondu. Olanak önceliklendirme çalışması
kapsamında ise sektörel mevcut en iyi teknikler değerlen-
dirildi. Çalıştay, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekono-
mi Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türk Standartları
Enstitüsü temsilcilerinin yanı sıra sektör birlikleri/dernekleri,
akademisyenler, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri ile de-
mir-çelik sektörü temsilcilerinden oluşan yaklaşık 90 kişilik
katılımcı grubu ile gerçekleşti. SANTEM Projesi kapsamın-
da, demir-çelik sektörünün yanı sıra, maya sektörü için de
benzer çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında demir-
çelik ve maya sektörlerinin mevcut durumu, sektörel ihti-
yaçları, temiz üretim olanakları, teşvik mekanizmaları ve ya-
sal düzenlemeler incelenerek, belirlenen çeşitli olanakların
ülkemiz koşullarında uygulanabilirlikleri değerlendirilecek.
Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının ve Uygulanabilirliğinin
Belirlenmesi Projesi (SANTEM) Çalıştayı-2
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook