TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 23

23
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ya’da Ufuk 2020 Toplantısı
zırlama konusunda KOBİ’lere yol gösterici önemli bilgiler
verdi. Avrupa Komisyonu tarafından KOBİ Aracı projesi des-
teklenen Celal Beysel, Dr. Yıldız Tütüncü, Ateş Öztan ve Mu-
zaffer Öztan tecrübelerini aktarırken, Ufuk2020 projelerine
başvurmak isteyenlere karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili
ipuçları verdi. Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplan-
masıyla sona erdi.
80Milyar Avro Bütçeli Ufuk2020, Araştırmacılara Benzer-
siz Fırsatlar Sunuyor
2014-2020 yılları arasında 80 Milyar Avro bütçesi ile Av-
rupa Birliği’nin Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan
“Ufuk2020”, Türk Araştırma ve İnovasyon aktörleri için ben-
zersiz fırsatlar sunuyor.
Ufuk2020 çatısı altında yer alan “KOBİ Aracı (SME Instru-
ment)” ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliş-
tirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir
şekilde pazara aktarılması ve uzun vadede ise Avrupa’nın
endüstriyel rekabetçiliğinin artırılması, ekonomik büyü-
me ve istihdam araçlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Ufuk2020 programı altındaki “Sağlık, Demografik Değişim
ve Refah (Health, Demographic Change and Wealth)” başlı-
ğı ise 7,4 Milyar Avroluk bütçesiyle en yüksek bütçeye sahip
alanların başında geliyor. Alanın 2016-2017 yılı odak konusu
ise ‘Kişiselleştirilmiş Tıp’ olarak belirlendi.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook