TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
eji Geliştirme Çalıştayları Başladı
gruplar halinde belirlendi.
TSÜAB Toplantısına TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Bur-
hanettin Topsakal ve Başkan Yardımcısı Yıldıray Gençer
katılım göstererek katılımcılara teşekkür belgelerini tak-
dim etti. FÜAB Toplantısına ise Yönetim Kurulu Başkanı
Gürsel Tanrıver ve Başkan Yardımcısı Sedat Dereli katıldı.
BİSAB Toplantısında ise Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi
Eser ve Başkan Yardımcısı Kamil Yılmaz yer aldı. Tüm top-
lantılarda Birliklerin Yönetim Kurulu üyeleri de katılarak
görüşlerini bildirdi.
Moderatörlüğünü TÜSSİDE’nin gerçekleştirdiği çalış-
taylar, Ekim ayı boyunca devam edecek ve ardından ger-
çekleşecek Teknik Komite toplantısı ise elde edilen çıktı-
lar son haline getirilecek.
Projenin 2017 yılının Mart ayı içerisinde tamamlanması
planlanıyor.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook