TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 34

34
Bülten
KASIM
2016
T ü r k i y e T o h u m c u l u k S e k t ö r ü S t r a t e j i G e l i ş t i r m e Ç a l ı ş t a y l a r ı B a ş l a d ı
Türkiye Tohumculuk Sektörü Stra
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ile TÜBİTAK TÜS-
SİDE arasında imzalanan “Tohumculuk Sektörü Ulusal
Strateji Geliştirilme Projesi” kapsamında alt birlikler ile
sektörel strateji geliştirme toplantıları başladı.
11 Ekim’de Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB), 12 Ekim’de
Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB), 18 Ekim’de Fidan
Üreticileri Alt Birliği (FÜAB) ve 19 Ekim’de Tohum Sanayi-
cileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) ile her bir sektörün
ileriye yönelik “eylem planı” çıkarıldı.
Çalıştayların her birinde sektör temsilcileri, akademis-
yenler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri, di-
ğer kamu kurum ve kuruluş çalışanları, Birlik temsilcileri
ile diğer paydaşlar yer aldı. Her biri bir gün süren otu-
rumlarda, mevcut SWOT Analizi ve Rekabetçilik Analizi
sonuçlarından hareketle ilgili sektörlere yönelik hayata
geçirilmek istenen “eylemler” katılımcı bir yaklaşımla
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook