TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 20

20
Bülten
KASIM
2016
E l e k t ro n i k K a y n a k l a r U l u s a l A k a d em i k L i s a n s ı ( E KUA L ) Ça l ı şma l a r ı Te k n i k Ye n i l i k l e r l e D e vam Ed i y o r
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen EKUAL (Elektronik
Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) Projesi kapsamında, etki
değeri yüksek ve yaygın kullanıma sahip e-bilgi kaynakları
için ulusal düzeyde lisans anlaşmaları yapılarak tüm üni-
versitelerin ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma
Hastaneleri’nin kullanımına sunuluyor.
Ülkemiz akademik bilgi üretimini etkinleştirmek, bilgi hiz-
metlerini ulusal ölçekte yaygınlaştırmak ve bilimsel bilgiye
erişimde araştırmacılar arasında fırsat eşitliği yaratmak ama-
cıyla, TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 19.11.2005 tarih ve 136 sa-
yılı Kararı doğrultusunda hayata geçirilen proje kapsamında
EKUAL hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülüyor.
EKUAL hizmetlerinden 183 Devlet ve vakıf üniversitesi, iki
kamu araştırma kurumu, 53 Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ile TÜBİTAK ve bağlı enstitüler olmak üzere toplam 239 ku-
rum ve yaklaşık 2 milyon 500 bin (lisans öğrencileri de dahil
olmak üzere) araştırmacı faydalanıyor. Halen alanında otori-
te 12 uluslararası e-veri tabanına erişim sağlanıyor.
EKUAL Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araş-
tırma Hastaneleri’nin erişimine sunulan veri tabanlarının
Hastanelerin Bilgi Yönetim Sistemleri’ne (HBYS) entegrasyo-
nu sağlanıyor.
HBYS entegrasyon çalışmaları ile doktorların klinik çalış-
maları esnasında veri tabanına zamandan ve mekandan
bağımsız kolay erişim sağlayabilmeleri ve klinik kararlarına
destek olunması amaçlanıyor, çalışmanın doktorlara, hasta-
lara ve hastanelere katma değer sağlaması hedefleniyor.
EKUAL ile Hastane Bilgi YönetimSistemleri (HBYS) Üzerin-
den Klinik Bilgiye Hızlı Erişim
Elsevier ClinicalKey veri tabanı, doktorların klinik kararlarını
alırken kanıta dayalı tıbbi bilgilere kolay ve hızlı erişimlerini
sağlamak üzere geliştirilmiş bir Klinik Karar Destek Siste-
mi’dir. TÜBİTAK ULAKBIM EKUAL Projesi kapsamında abone-
liği yapılarak Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastane-
leri’nin erişimine sunulan Elsevier ClinicalKey veri tabanının
Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) üzerinden erişimini
sağlamak üzere başlatılan entegrasyon çalışmaları tamam-
lanarak doktorların hizmetine sunuldu.
TÜBİTAK ULAKBİM, S.B Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür-
lüğü, HBYS Firmaları ve Elsevier Yayınevi ile koordineli olarak
yürütülen entegrasyon çalışması ile 53 Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne HBYS sistemleri üzerinden veri tabanı erişimi
sağlandı.
ElektronikKaynaklarUlusalAkademikLisansı (EKUAL)
Çalışmaları Teknik Yeniliklerle Devam Ediyor
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook