TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 30

30
Bülten
KASIM
2016
S u K ü t l e l e r i n i n E t k i n Y ö n e t i m i n d e A r t ı k C o ğ r a f i B i l g i S i s t e m l e r i K u l l a n ı l a c a k
Su Kütlelerinin Etkin Yönetiminde Artık
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılacak
“Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi
Hedeflerinin Belirlenmesi”projesi kapsamında Orman ve Su
İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü uzmanlarından oluşan toplam 11 ki-
şilik ekibe, AB Su Çerçeve Direktifi isterlerine uygun 1:25.000
ölçekli yüzey suyu kütlelerinin ve tipolojilerinin Coğrafi Bil-
gi Sistemi ortamında oluşturulması eğitimi verildi. TÜBİTAK
MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemi
Ekibi tarafından organize edilen eğitimin birinci gününde
ekip sorumlusu Dr. Cihangir Aydöner tarafından Su Çerçe-
ve Direktifi 9 No.lu Kılavuz ile ilgili genel bilgi verildi. Diğer
günlerde ise Dr. Cihangir Aydöner ve Uzman Araştırmacı
Ömer Visali Sarıkaya tarafından havza bazında 1:25.000 öl-
çekli yüzey su kütleleri belirlenirken CBS ortamında kullanı-
lan araçlar ve bu araçların nasıl kullanıldığına yönelik uygu-
lamalar yapıldı. Verilen eğitim ile birlikte Türkiye’de 25 havza
kapsamında yapılacak yüzey su kütlelerinin güncellenmesi
çalışmaları eğitimi alan çalışma grubu tarafından yapılması
sağlandı. Eğitimin sonunda TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz
Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma Ayaz ve Dr. Cihangir
Aydöner tarafından katılımcılara eğitim katılım sertifikası
takdim edildi.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook