TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Toplumsal Olaylara Müdahale Amaçlı Sis ve Göz Yaşartıcı Mühimmat
Eczaları Üretim Teknolojisinin Teknoloji Transferi Gerçekleştirildi
TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü (KTE) tarafın-
dan TOMAG-Toplumsal Olaylara Müdahale Amaçlı Gaz Mü-
himmatlarının Geliştirilmesi başlıklı TÜBİTAK KAMAG 1007
projesi kapsamında üretim teknolojisi geliştirilen “Sis Mü-
himmatı ve CS Bileşiğiyle Yapılan Göz Yaşartıcı Mühimmat
Eczası Üretim Teknolojileri”ne ait üretim ve satış hakkı basit
lisans ile İdeal Av Spor Turizm İmalat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti’ye
devredildi. Lisans sözleşmesi TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr.
Bahadır Tunaboylu ve İdeal Av firması Genel Müdürü Cemil
Eryürek’in katılımı ile imzalandı. Yurtdışından ithal edilmek-
te olan bu ürünler ülkemizde üretilmeye başlandığında ül-
kemize en az 2 milyon ABD Doları katma değer sağlayacak,
gaz mühimmatlarının temin süreleri kısalacak ve acil ihtiyaç
durumunda sorun yaşanmayacak. Buna ek olarak piyasada
kullanılan gaz mühimmatlarının toksisite test çalışmaları
ülkemizde ve yurtdışındaki çeşitli laboratuvarlarda yapıla-
rak toksik etkileri belirlendi. Amerika’da yapılan akut göz
iritasyon testi (OECD 405) ile halihazırda kullandığı ithal mü-
himmatların gözde kalıcı etki bıraktığının tespit edilmesine
karşın, proje kapsamında geliştirilen mühimmatların geçici
etkili olduğu ve gözde kalıcı etki bırakmadığı belirlendi.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook