TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 36

36
Bülten
KASIM
2016
K O B İ ’ l e r T Ü B İ T A K D e s t e ğ i y l e E u r o s t a r s S o n b a h a r E t k i n l i ğ i ’ n e K a t ı l d ı
KOBİ’ler TÜBİTAK Desteğiyle Eurostars Sonbahar Etkinliği’ne Katıldı
Meksika Büyükelçisi Kurumumuzu Ziyaret Etti
EUREKA Sekreteryası, Hollanda Enterprise Agency ve Enter-
prise Europe Network, 12 Ekim 2016 tarihinde Hollanda’nın
başkenti Amsterdam’da “Eurostars Sonbahar Etkinliği” adı al-
tında ortak bir etkinlik düzenlediler. Eurostars Programı kap-
samında düzenlenen etkinlikte pazara yönelik Ar-Ge ve yenilik
projelerinin desteklenmesi hedeflendi.
Söz konusu etkinliğe, Türkiye’den KOBİ’lerin katılımını sağla-
Birleşik Meksika Devletleri Büyükelçisi Dr. Martha Bárcena
Coqui, 10 Ekim2016 tarihindeTÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet
Arif Ergin’e bir nezaket ziyaretinde bulundu.
Görüşme esnasında, 2013 ve 2014 yıllarında Meksika’daki
TÜBİTAKmuadili kuruluşlarla imzalanan ilk bilimsel işbirliği an-
laşmaları ve sonrasında ivme kazanan ikili ilişkiler üzerinde du-
mak için açılan seyahat desteği çağrısı sonucunda 12 KOBİ’ye
TÜBİTAK seyahat desteği verildi.
Türkiye dışında 22 farklı ülkeden KOBİ’lerin yer aldığı etkin-
likte, yeni ürün, süreç veya hizmet geliştiren yenilikçi KOBİ’ler
EUREKA/Eurostars programı hakkında bilgilendirildi ve ikili gö-
rüşmeler gerçekleştirdi.
ruldu. Ayrıca 2015 yılında iki ülke arasında açılan ilk İkili İşbirliği
Çağrısı’nın detayları görüşüldü.
Büyükelçinin ziyareti, ilerleyen dönemlerde yeni çağrıların
açılması, etkinliklerin düzenlenmesi ve iki ülke işbirliğinin daha
da ileriye taşınması konusunda karşılıklı niyet ve temennilerin
bildirilmesiyle sona erdi.
TÜBİTAK Heyeti Gambiya’daydı
TÜBİTAK’tan bir uzman heyeti, en az gelişmiş ülkelere yöne-
lik olarak 2017 yılı içerisinde Gebze’de kurulacak olan Birleşmiş
Milletler Teknoloji Bankası Projesi kapsamında, 2-7 Ekim 2016
tarihleri arasında Gambiya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
Gambiya’nın bilimsel ve teknolojik altyapısını değerlendi-
rebilmek adına önemli izlenimler edinen heyetimiz, TÜBİTAK
model alınarak Gambiya’da oluşturulmaya çalışılan bilim ve
teknoloji merkezi (GambiyaUlusal Bilim,Teknoloji veAraştırma
Kurumu) bağlamında bilgilendirme ve ziyaretlerde bulundu.
Anılan faaliyetler bağlamında, Yüksek Eğitim, BilimveTekno-
loji Bakanı Dr. Senghore ilemakamında bir görüşme gerçekleş-
tirildi. Görüşmede ikili ilişkilerle ilgili olarak, mevcut kazanımlar
ve müstakbel proje ve katkılar üzerinde konuşuldu. Ayrıca,
sözkonusu bakanlık binasında ülkedeki tüm kurumlardan da-
vetlilerin katıldığı bir toplantı düzenlenerek, TÜBİTAK modelini,
kurumsal vehukuksal zeminde anlatanbir sunumgerçekleştirildi.
TÜBİTAK Heyeti ayrıca, Tıbbi Araştırma Merkezi (Medical Re-
search Center/MRC), Ulusal Tarım Araştırma Enstitüsü (NARI),
Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ve Gambiya Üniversitesi’ne de zi-
yaretler gerçekleştirerek karşılıklı fikir alışverişlerinde bulundu.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook