TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 18

18
Bülten
KASIM
2016
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca oluşturulan sekiz kişilik
bir heyet, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlü-
ğü Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğü Hizmet Binası uygulama
projeleri ve ihale dokümanı hazırlanması işine ilişkin olarak
incelemelerde bulunmak üzere TÜBİTAK Bursa Test ve Ana-
liz Laboratuvarı (BUTAL) Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Bakanlık tarafından yeni kurulması planlanan laboratuvar
için ön proje hazırlık çalışmaları kapsamında görevlendiri-
len heyet, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından
akreditasyonu yapılmış laboratuvarların yerinde görülmesi
amacıyla, TÜRKAK’tan EN ISO/IEC 17025 uluslararası Akre-
ditasyon Belgesine sahip TÜBİTAK BUTAL’ı da ziyaret ederek
mevcut tesisler ve yürütülen faaliyetler hakkında BUTAL Mü-
dürü Sedat Aktaş ve ilgili birim sorumlularından bilgi aldı.
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Heyeti BUTAL’ı Ziyaret Etti
T . C . G ü m r ü k v e T i c a r e t B a k a n l ı ğ ı H e y e t i B U T A L ’ ı Z i y a r e t E t t i
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook