TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
“Akıllı Hareketlilik Kümelenmesi Çalıştayı-I”TÜBİTAKMAM ve
BİLGEM koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. TÜBİTAK MAM
İş Geliştirme ve Sanayileştirme BaşkanYardımcısı Dr. İbrahim
Bekar’ın ve Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TE-
HAD) Kurucusu Berkan Bayram’ın konuşmaları ile başlayan
Çalıştayda, akıllı hareketliliğin ülkemiz ve bölge için önemi
vurgulandı. Kümelenme koordinatörlüğünü Doç. Dr. Nevin
Taşaltın’ın yaptığı çalıştayda, Ülkemizin Akıllı Hareketlilik
Strateji Planı, Yol Haritası, Eylem Planları ve Odak Konuları
katılımcılar tarafından belirlendi. Çalıştaya, konuyla ilgili 56
kuruluşun (kamu, üniversite, sanayi), Ekonomi Bakanlığı’nın,
TÜBİTAK MAM ve BİLGEM’in temsilcileri katıldı.
Akıllı Hareketlilik
Kümelenmesi Çalıştayı-I
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook