TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ne nüfuz etmiş bulunan bilginin güvenliği, toplumsal haya-
tın her noktasında önemli bir konu teşkil etmektedir. Askeri
ve idari bağımsızlığının yanı sıra ekonomik ve teknolojik
bağımsızlığını da temin edebilmiş küresel ölçekte söz sahi-
bi bütün büyük güçler, böylesine önemli bir konuda da dışa
bağımlılıktan kurtulmaya ve bilgi güvenliği kapsamındaki
bütün tehditleri mümkün olduğunca milli çözümlerle karşı-
lamaya çalışmaktadır.
Kritik teknolojilere sahip olunması ve ulusal güvenliği ilgi-
lendiren sorunların kendi öz kaynakları ile çözülmesi, ülkele-
rin büyümekte olan ekonomisinin yanında geleceğe güven-
le bakabilmesi için hedeflediği diğer önemli unsurlardandır.
İdari, hukuki ve sosyal süreçlerin daha hızlı, daha kolay ve
daha güvenilir hale gelmesi için geliştirilen e-devlet çözüm-
leri ancak ve ancak üzerinde sağlam ve kararlı bir şekilde ça-
lışılabilen bir bilgi güvenliği altyapısı ile gerçekleştirilebilir.
E-Devlet projelerinin en temel gereksinimlerinden olan
kimlik doğrulama, gizlilik, veri bütünlüğü ve inkâr edileme-
mezlik hizmetleri PKI teknolojisi kullanılarak sağlanabilir. Bu
altyapı ile oluşturulan kriptografik anahtarlar, anahtarların
sahibi ile eşleştirilerek elektronik sertifika adı verilen dijital
kimlikler oluşturulur. Kriptografik anahtarlar ve elektronik
sertifika, e-imza oluşturmak ve şifreleme yapmak için kul-
lanılabilir.
6 Fuarına Katıldı
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook