TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 22

22
Bülten
KASIM
2016
A v r u p a ’ y a A ç ı l a n K a p ı T r a k y a ’ d a U f u k 2 0 2 0 T o p l a n t ı s ı
Avrupa’ya Açılan Kapı Tra
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından,
Trakya Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği ile Edirne’de 21 Ekim
2016 tarihinde Ufuk 2020 eğitim ve bilgilendirme toplantısı
düzenlendi. Toplantıda Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Erhan Tabakoğlu, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başka-
nı ve Ufuk2020 Programı Ulusal Koordinatörü Hakan Kara-
taş, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin,
KOBİ Aracı Türkiye şampiyonlarından Floteks A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Celal Beysel ile Alfanorm Ltd. Şti. Kurucu
Ortakları Ateş Öztan ve Muzaffer Öztan, İstanbul Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Yıldız Tütüncü ve Ufuk2020 KOBİ
Alanı Ulusal İrtibat Noktası Tolga Bülbüloğlu ile Sağlık Ala-
nı Ulusal İrtibat Noktası Özge Gözay konuşmacı olarak yer
aldı. 150’ye yakın akademisyen ve KOBİ yetkilisinin dinleyici
olarak katıldığı toplantıda, Ufuk2020 hakkındaki genel bil-
gileri ve TÜBİTAK desteklerini aktaran Karataş, Türkiye’nin
programdaki performansının gün geçtikçe arttığını belirtti.
Ulusal düzeyde gelişerek yükselen araştırma kapasitesinin,
uluslararası işbirliklerinin zirvesi olarak nitelendirdiği Ufuk
2020 Programı kapsamında öne çıkarılmasının önemine de-
ğinen Karataş, özel sektörün de uluslararası projelere katı-
lımlarının artırılmasının gerekliliğini ifade etti.
KOBİ Aracı’nın özelliklerini ve Sağlık Alanı çağrılarını din-
leyicilere aktaran Ulusal İrtibat Noktaları, etkili projeler ha-
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook