TÜBİTAK Bülten / Sayı 179 - Kasım 2016 - page 21

21
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
“Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunması-
na Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi”nin
açılış toplantısı 6 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da, TÜBİTAK
Başkanlığı Feza Gürsey Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜBİTAK MAM Çev-
re ve Temiz Üretim Enstitüsü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı, TÜİK, SHOD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükle-
ri, Üniversiteler, STK’lar ve kıyı illerinde bulunan Büyükşehir
Belediyeleri katıldı. Toplantı ilk olarak TÜBİTAK MAM Çevre
ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Haldun
Karan’ın projenin önemini, kapsamını, hangi gereksinimler
sonucunda bu projenin başlatıldığı ve beklenen çıktılarını
anlatan konuşması ile başladı. Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür
Yardımcısı Recep Akdeniz, açılış konuşmasında Proje’nin
planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlamak için
paydaş kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları da-
hilinde katkı sağlaması gerektiğini ve alınan katkılar doğrul-
tusunda oluşturulacak ulusal eylem planının önümüzdeki
yıllarda yapılacak işlerin planlanmasında ve uygulanmasın-
da yol gösterici olma özelliğinde olacağını belirtti. Çevre ve
Şehircilik Uzmanı Nazlı Yenal’ın Barselona ve Bükreş Söz-
leşmelerinin Kara Kökenli Kirleticiler Protokollerine ilişkin
sunumunun ardından, proje yöneticisi Gülsen Avaz, proje-
nin tanıtımını, bugüne kadar yapılan/yapılması planlanan
çalışmaları ve proje kapsamında paydaşlardan beklenen
destek konularını içeren bir sunum gerçekleştirdi. Proje yö-
netici yardımcısı Aslı Süha Günay ise proje tematik çalışma
grupları ve faaliyetleri ile ilgili bir sunum yaptı. Katılımcılarla
birlikte, proje ile ilgili soruların cevaplandırıldığı ve birlikte
yapılacak çalışmalarda karşılıklı verilebilecek katkıların de-
ğerlendirildiği soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.
Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı
Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının
Güncellenmesi Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook