TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 27

27
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Konuşmaların ardından elektrokimyasal biyosensör (Mi-
Sens) cihazı, Prof. Mantar tarafından GTÜ Rektörü Prof. Gör-
gün’e teslim edildi.
”Cihaz, milli ve yerli olarak üretildi”
TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma
Enstitüsü (UEKAE) Hesaplamalı Biyoloji ve Güvenlik Uygula-
maları Birim Sorumlusu ve Elektrokimyasal Biyosensör Pro-
jesi Birim Yöneticisi Dr. Yıldız Uludağ, projenin endüstriyel
tasarımcı, elektronik, makine, kimya ve yazılım mühendis-
leri, moleküler biyoloji ve genetik uzmanına kadar geniş
yelpazede bir ekip tarafından tasarlanıp üretildiğini söyledi.
Biyosensör (MiSens) cihazının elektrokimyasal ölçüm ya-
pan, dünyada ilk defa tamamen otomatik olarak çalışan ve
en küçük boyuttaki cihaz olduğunu belirten Uludağ, şöyle
devam etti:
“Cihaz çok farklı amaçlarda da kullanılabilir. Ar-Ge faali-
yetleri, sağlıkta tıbbi tanı ve hastalık işaretlerinin tesbiti için.
Mesela kan içerisinde kanser biyo-işaretleri var mı yok mu
analizi veya gıda analizlerini bu cihazla yapmak mümkün.
Bu cihazın Ar-Ge’de kullanılmasında Gebze Teknik Üniversi-
tesi ile yaptığımız iş birliği yeni ilaç geliştirilebilmesi için bu
moleküllerin insan hücresinde bulunan DNA’da hasara yol
açıp açmadıkları çok önemli bir kriter.
Normalde konvansiyonel yöntemlerle uzun, pahalı süreç-
lerle yapılan bu işlemleri bizim cihazımız ile hızlı otomatik
ve seri bir şekilde yapmak ve böylece çok sayıda molekülü
hızlı bir şekilde taramak mümkün. Bu cihaz tamamen BİL-
GEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UE-
KAE) altyapısı kullanılarak milli ve yerli olarak üretilmiş bir
cihaz. Şu anda cihazımız BİLGEM tarafından Ar-Ge amaçlı
üretilip, satılmaya hazır. İsteyen BİLGEM’e parasını ödeyip,
cihazı kullanabilir.”
MAM’da Biberiyeden Değerli Kimyasallar Elde Ediliyor
TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü’nün, biberiyeden antioksi-
dan özelliğe sahip maddeler ve aroma verici uçucu yağ el
edilmesine yönelik projesi, TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar
Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’nın “Yerli Bitki Kay-
naklarından Değerli Kimyasallar Elde Edilmesi” Çağrısı kap-
samında desteklenmeye uygun bulunan tek proje oldu.
Çağrının ikinci aşamasına 61 proje başvuru yapmaya hak
kazanmıştı.
TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü tarafından sunulan “Bibe-
riye Bitkisinden Antioksidan Özelliğe Sahip Diterpenlerin
(Karnosik Asit ve Karnosol) ve Aroma Verici Uçucu Yağın
İzolasyonu, Saflaştırılması ve Karakterizasyonu” Projesi ile
ülkemiz açısından önemli bir tıbbı ve aromatik bitki olan bi-
beriyeden sentetik antioksidanlara alternatif, katma değeri
ve ticarileşme potansiyeli yüksek doğal antioksidan geliş-
tirilmesi ve böylelikle ülkemizin katkı maddesi ithalatının
azaltılması hedefleniyor. Projeyle ayrıca, bitkinin uçucu yağ
kısmı da elde edilerek kozmetik sanayinde kullanılmak üze-
re doğal antibakteriyel madde geliştirilecek.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook