TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 20

20
Bülten
NİSAN 2016
Destekle Gelen Başarı
GENTEK Enerji, TÜBİTAK TEYDEB tarafından desteklenen
projesiyle, ülkemizdeki düşük kaliteli linyitlerin, elektrik üre-
timinde verimli ve çevre dostu olarak kullanılmasını müm-
kün kılacak bir kömür zenginleştirme sistemi geliştirdi.
Gentek Enerji ve Teknolojileri Genel Müdürü ve Proje
Yürütücüsü Doç. Dr. Harun Bilirgen, ülkemizin elektrik üre-
timinde kullanılabilecek zengin linyit rezervlerine sahip ol-
duğunu, ancak bu rezervlerin büyük çoğunluğunun yüksek
nem (yüzde 50 civarı) ve kül (yüzde 20 civarı) ihtiva eden
düşük kalorili (1000 kcal/kg alt ısıl değer) linyit kömürü ol-
duğunu söyledi. GENTEK Enerji ve Teknolojileri Sanayi ve
Ticaret A.Ş’nin, Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) ve Afşin-Elbistan
A Termik Santrali işbirliğiyle geliştirdiği sistem sayesinde,
kömür santrallerinde atık ve düşük kaliteli ısı kaynakları kul-
lanılarak kömür nemi kısmen gideriliyor. Aynı zamanda kö-
mür içerisindeki yabancı maddelerin (impurity) bir kısmının
Kömürden Çevre Dostu
Elektrik Üretilecek
kazana girmeden önce uzaklaştırılarak termik santrallerin
verimlerinin arttırıldığını belirten Doç. Dr. Harun Bilirgen,
projenin zararlı gaz emisyonlarının düşürülmesi bakımın-
dan da önem taşıdığına dikkat çekti. Doç. Dr. Bilirgen, “Fir-
mamız personelinin, termik santral teknolojileri konusunda
20 yılı aşkın tecrübesini kullanarak TÜBİTAK’ın desteği ile
son iki yılda yapmış olduğu yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucu
geliştirilen bu teknoloji sayesinde, ülkemizde ve Dünyada
düşük kaliteli linyitler daha verimli ve çevreye duyarlı olarak
elektrik üretiminde değerlendirilebilecek. Firmamız tarafın-
dan tasarlanan bu sistem, gelişmiş ülkeler (Almanya ve ABD)
tarafından üzerinde çalışılan kömür zenginleştirme sistem-
lerine nazaran birim enerji tüketiminin düşük olması ve ağır
metal segregasyonu yapabilmesi özelliklerinden dolayı ay-
rıcalık arzediyor” diye konuştu.
Türkiye’nin, enerji bakımından dışa bağımlı olduğuna,
K ö m ü r d e n Ç e v r e D o s t u E l e k t r i k Ü r e t i l e c e k
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...40
Powered by FlippingBook