TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 19

19
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
rın, ABD’nin ilgili anlaşmaya uymamasına bağlı olarak kal-
dırılmasında aktif rol aldığını anlattı. Bu süreci görev yaptığı
dönemdeki önemli katkılarından birisi olarak değerlendiren
Prof. Dr. Rumeli, söz konusu dönemde üniversitede ders ver-
meye devam ettiğini, görev süresinin dolmasının ardından
ODTÜ’ye geri döndüğünü ifade etti.
ODTÜ’ye dönüşünün ardından Suudi Arabistan’da Kral
Abdulaziz Üniversitesi’nden gelen teklifi değerlendirdiğini
belirten Prof. Rumeli böylelikle ikinci kez uzun süreli olarak
yurt dışına çıkmış oldu. Görevini tamamladıktan sonra OD-
TÜ’ye geri dönen Prof. Dr. Ahmet Rumeli 2005 yılında yaş
sınırından emekli olduğunu, ancak halen üniversitede gö-
revine devam ettiğini belirtti. 50 yılı aşkındır görevini sür-
düren Prof. Rumeli, ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü’nün
kurucuları arasında hayatta olan son bilim insanıdır.
Enerji opsiyonu konusunun özel çalışma alanı olduğunu
belirten Prof. Dr. Ahmet Rumeli enerjinin insan hayatında
çok önemli bir yeri olduğunu belirtti. Özellikle de su, doğal-
gaz gibi çeşitli kaynaklardan elde edilebilen elektrik ener-
jisinin özel bir öneminin bulunduğuna işaret eden Rumeli,
2023 Hedefi gibi çok önemli bir sürece giren Türkiye’nin
enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı olduğunu ifade etti.
Elektrik enerjisi konusunda %67 gibi büyük bir oranda dışa
bağımlı olduğumuzu, bu anlamda kömür potansiyelinin de
yeterince kullanılmadığını belirten Prof. Rumeli, 2023 Hede-
finde başarıya ulaşılmasının enerji üretiminin yeterli düzeye
çıkartılmasına bağlı olduğunu vurguladı. Prof. Rumeli, son
dönemde atılan adımları olumlu bulduğunu, özel sektörün
enerji yatırımlarına girmesiyle enerji üretimindeki sürecin
hızlandığını ifade etti.
Prof. Dr. Ahmet Rumeli ülkemizde enerji piyasalarıyla
ilgili olarak önümüzdeki süreçte atılmasında fayda gördü-
ğü adımları da, enerji konusunda eğitime ağırlık verilmesi,
enerji üretiminde kullanılan tesislerin iyileştirilmesi ve ye-
nilenmesi olarak sıraladı. Eğitimin ve enerji üretimindeki
cihazların ülkemizde üretilmesinin dışarıya olan bağımlılığı
azaltacağını belirten Prof. Rumeli, bu süreçte özel sektörün
teşvik edilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Prof. Rumeli,
eğitim, sağlık gibi konulara önem verildiği gibi enerjinin de
öncelikli bir alan olarak değerlendirilerek desteklenmesi ge-
rektiğini belirterek sözlerini noktaladı.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook