TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 31

31
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim
Enstitüsü (ÇTÜE) tarafından yürütülen “Sağlık Kuruluşların-
dan Kaynaklanan Atıksuların Arıtımı ve Bertarafı Projesi”
kapsamında, hastane atıksularında bulunabilecek biyolojik
risk parametrelerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi
amacıyla TÜBİTAK TÜSSİDE’de bir çalıştay düzenlendi.
Çalıştay, TÜBİTAK MAM ÇTÜE Müdür Yardımcısı Doç. Dr.
Haldun Karan tarafından yapılan açılış konuşması ile baş-
ladı. TÜBİTAK MAM ÇTÜE’den Proje Yürütücüsü Dr. Selda
Murat Hocaoğlu proje kapsamında yapılacak çalışmalar ile
ilgili bilgi verdi. Projede pilot sağlık kuruluşu olarak yer alan
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü’ndenYrd. Doç. Dr. M. Burak Aksu
bir sunum gerçekleştirdi.
Açılış ve sunumların ardından, sağlık kuruluşlarının faa-
liyetleri esnasında oluşan atıksuların bertarafında mevcut
durumun olumsuz yönlerinin ve biyolojik risk paramet-
relerinin belirlenmesini içeren grup çalışmalarına geçildi.
Grup çalışmalarının ilk aşamasını, sağlık kuruluşlarından
kaynaklanan atıksuların bertarafına yönelik mevcut duru-
mun olumsuz yönlerinin tartışıldığı fikir üretme çalışmaları
oluşturdu. Ardından, hastane atıksularında bulunabilecek
biyolojik risk parametrelerinin öngörülmesi ve öncelik-
lendirilmesi, hastane atıksuları ile evsel nitelikli atıksuların
biyolojik parametreler açısından risk karşılaştırılmasının ya-
pılması, izleme parametrelerinin belirlenmesi ve önerilerin
geliştirilmesi çalışmasına geçildi. Grup çalışmaları ile konuy-
la ilgili uzmanların konunun farklı boyutlarını tartışmaları
sağlanarak, biyolojik risk parametrelerinin belirlenmesi ve
önceliklendirilmesi yapıldı.
Çalıştaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ülkemizde faaliyet gös-
teren çeşitli hastanelerden halk sağlığı, mikrobiyoloji ve en-
feksiyon uzmanları katıldı.
Hastane Atıksularında Biyolojik Risk
Parametrelerinin Belirlenmesi ve
Önceliklendirilmesi Çalıştayı
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook