TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 36

36
Bülten
NİSAN 2016
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)
Projesi 5. Çalıştayı Gerçekleştirildi
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi kapsamında Çalışma
Programı, Bütçe ve Muhasebe Yönetimi (ÇPBMY) Bileşeni’ne
yönelik süreçlerin uygulama üzerinden anlatıldığı KAYS Pro-
jesi 5. Çalıştayı tamamlandı.
Çalıştay, 1-4 Mart 2016 tarihleri arasında Antalya’da Kal-
kınma Bakanlığı yetkilileri, 26 Kalkınma Ajansından temsil-
ciler ve KAYS Proje Ekibinin katılımıyla gerçekleşti. Kalkınma
Bakanlığı’ndan Leventcan Gültekin’in açılış konuşmasıyla
başlayan Çalıştayda, KAYS Proje Yöneticisi Ender Özmen’in
sunumuyla projenin gelişimi ve mevcut durumu hakkında
bilgi paylaşıldı.
Çalıştayda, dinamik raporlama ile bütçe ve muhasebe
işlemlerine yönelik geliştirilen mevcut ekranların aktarımı
sonrasında ilgili ekranlara yönelik katılımcılardan geribildi-
rimler/öneriler alındı ve bunlar katılımcılar tarafından önce-
liklendirildi.
Çalıştay’ın kapanışı TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü (YTE) Müdür Yardımcısı Ömer Özkan’ın
konuşmaları ve KAYS Proje Ekibi ile Kalkınma Bakanlığı yet-
kililerinin katılım sertifikalarını vermesiyle tamamlandı.
KuantumKriptoloji ve Bağlamsallık Semineri
TÜBİTAK BİLGEM Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü
(TBAE), 23 Mart 2016 tarihinde, “Kuantum Kriptoloji ve Bağ-
lamsallık (Quantum Cryptography and Contextuality)” ko-
nulu seminer düzenledi.
Doç. Dr. Muhammet Ali Can tarafından, BİLGEM Yılmaz
Tokad Konferans Salonu’nda verilen seminer, TBAE Müdürü
Bilal Kılıç’ın açılış konuşmasıyla başladı. Kuantum Kriptoloji
konusunun önemine değinen Kılıç, TÜBİTAK üst yönetimi
seviyesinde bu konuya büyük önem verildiğine dikkat çek-
ti. TBAE Müdürü, Kuantum Kriptoloji konusunun TBAE’nin
çalışacağı başlıca konulardan birisi olduğunu vurgulayarak
sözlerine son verdi.
Doç. Dr. Muhammet Ali Can, Kuantum Kriptolojinin ana
çalışma alanlarından olan Kuantum Anahtar Dağıtım (KAD)
Sistemleri ve Kuantum Rassal Sayı Üreteçlerinin (KRSÜ) yeni
anlaşılmakta olan Kuantum Bağlamsallık ilkesi ile olan iliş-
kilerini anlattı. Kuantum Bağlamsallık ilkesinin cihazdan
bağımsız (device independent) KAD ve KRSÜ sistemlerinin
temelini oluşturduğunu vur-
guladı. Halen yoğun bir şekilde
çalışılan ve yakın gelecekte de
görülmeye başlanacak olan bu
tür sistemlerin “yan kanal” sal-
dırılarını tamamen ortadan kal-
dırdığı ve uygulamada kullanı-
lan cihazlardan bağımsız olarak
güvenliği garantilediği anlatı-
lan diğer konulardan oldu.
T Ü B İ T A K B İ L G E M
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook