TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 18

18
Bülten
NİSAN 2016
Üniversitesi yerine yeni kurulan Ortadoğu Teknik Üniversi-
tesi’ne gitme kararı aldı. Özal Ailesi ile ilişkilerinin bundan
sonraki süreçte de devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Ru-
meli, ODTÜ’ye geldikten sonra İnşaat Fakültesi’nde öğretim
üyesi olan Turgut Özal’ın kardeşi Korkut Özal ile de tanıştı-
ğına değindi.
ODTÜ’de asistan olarak göreve başladığında yabancı dilini
geliştirmek için çok çalıştığını belirten Prof. Rumeli, döne-
min Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Elektrik Mühendisliği
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Parlar’ın da girişimleriyle
üniversitenin kendisine sağladığı bursla Glasgow Üniversi-
tesi’nde doktora yapmak için yurt dışına gitti. Doktora ala-
nını doğrudan kendisinin belirleyemediğini, üniversitesinin
ihtiyaçlarına uygun bir şekilde enerji alanına hocası tara-
fından yönlendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Rumeli,
doktorasının ardından ODTÜ Elektrik Mühendisliği altında
Enerji Bölümünü kurmakla görevlendirildiğini vurguladı.
Yurt dışına gittiği 1964 yılında İngiltere elektrik şebekele-
rinde yaşanan bir sorunun çözümüne yönelik üniversiteye
sunulan bir projenin kendisine tez konusu olarak verildiğini
ifade eden Prof. Rumeli, çok zorlu bir çalışma sürecinin ar-
dından tezini başarıyla tamamladığını belirtti. Prof. Rume-
li, çalışmalarını yaptığı dönemde, ilgili alanda herhangi bir
yayının ve uzmanın bulunmamasının kendisini en çok zor-
layan konular olduğunu, ancak çok çalışarak bu zorlukları
aştığını ifade etti.
Prof. Dr. Ahmet Rumeli doktorasını tamamladıktan sonra
enerji bölümünü kurmak üzere ODTÜ’ye döndüğünü, bu
görevin önemli aşamalarından birisinin de yüksek gerilim
laboratuvarı kurmak olduğunu belirtti. Prof. Rumeli, söz ko-
nusu laboratuvarın ODTÜ’de şu an odasının da bulunduğu
yerde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda üniversiteye ka-
zandırıldığına işaret etti.
Prof. Rumeli, Korkut Özal’ın siyasete atılmasının kendisi
açısından önemli bir gelişme olduğunu, Korkut Özal’ı kıra-
mayarak kendisine gelen başta Tarım Bakanlığı Müsteşar
Yardımcılığı olmak üzere eş anlı üç görevi kabul ederek bü-
rokrasiye katıldığını, bu görevleri sırasında ABD ile yapılan
anlaşmaya bağlı olarak haşhaş üretimine getirilen yasakla-
Enerji alanındaki çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Ahmet
Rumeli, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünye-
sinde gerçekleştirilen “Duayenlerle Söyleşiler” programında
Dr. İhsan Erdem Kayral’ın sorularını yanıtladı.
1938 yılında Tatvan’da dünyaya gelen Prof. Rumeli ilkoku-
lu Tatvan’da, ortaokulu ve liseyi Bitlis’te tamamladı. 1956 yı-
lında liseyi birincilikle tamamladıktan sonra Ankara ve İstan-
bul Üniversitesi’nin Tıp Fakültelerinden kabul aldı. Tercihini
İstanbul Üniversitesi’nden yana kullanan Prof. Rumeli ilk
yılını üstün başarı ile tamamlayıp memleketine döndükten
sonra çevresinin de etkisiyle mühendisliğe yöneldi. Böyle-
likle İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi’ne geç-
tiğini ve üniversiteden 1962 yılında fakülte birincisi olarak
mezun olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Ahmet Rumeli, hedefinin her zaman akademis-
yenlik olduğunu ve son sınıfa geldiğinde kürsü başkanlığını
Prof. Dr. Emin Ünalan’ın yaptığı enerji alanında çalışmaya
karar verdiğini ve konuyu hocası ile paylaştığını ifade etti.
Ancak mezuniyetinden 1 ay önce kendisine iş teklif etmek
üzere üniversiteye gelen dönemin Elektrik İşleri Etüt İdare-
si Daire Başkanı Turgut Özal’ın da önerisiyle İstanbul Teknik
D u a y e n l e r l e S ö y l e ş i l e r : P r o f . D r . A h m e t R u m e l i
TÜBİTAK Duayenlerle Söyleşiler: Prof. Dr. Ahmet Rumeli
Bir Ömre Sığdırılan Başarılar
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook