TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 25

25
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Komponent Tasarım Yarışması
olmak üzere sektöre yönelik çok sayıda Ar-Ge projesi yürüt-
tüklerinin altını çizen Bekar, “Önümüzdeki dönemde hayata
geçecek Motor Mükemmeliyet Merkezi ile dünya pazarında
rekabet edebilecek yerli motor geliştirilmesi ve sektöre yö-
nelik test altyapısının kurulmasını hedefliyoruz. Otomotivde
dünya ile yarışacak nitelikte teknoloji ve tasarım üretilebil-
mesi için sektörde işbirliği ekosisteminin geliştirilmesi ve
ulusal düzeyde farkındalık yaratılması gerekiyor” dedi.
Yeni Tasarımcıların Yetiştirilmesi Teşvik Ediliyor
OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu,
Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması ile oto-
motiv sektöründe inovasyon ve tasarım kültürünü yaygın-
laştırmayı, genç tasarımcıların yetiştirilmesini teşvik etmeyi
ve üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeyi hedefledikle-
rini söyledi. Burhanoğlu, “Otomotiv sektörümüze daha nite-
likli, çevreci, güvenli, kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler
sunabilmeyi öngördüğümüz etkinliklerde bunu başarmış
durumdayız. Her yıl içeriğini geliştirmeye çalıştığımız Ar-Ge
Proje Pazarı ve Komponent TasarımYarışması ile uluslararası
arenada da markalaşacağız” diye konuştu.
Burhanoğlu, TÜBİTAK MAM’ın ulusal öncelikler doğrultu-
sunda Ar-Ge ve bilimsel araştırma konularında destek verdi-
ğini ve bu anlamda otomotiv sektörü için büyük öneme sa-
hip olduğunu belirterek “Etkinliklerimizde TÜBİTAK MAM’ın
faaliyetlerinin sektöre katkısının anlatılması ve sektör ile
işbirliği olanaklarının geliştirilmesini de amaçlıyoruz” diye
konuştu.
OİB, İTÜ Çekirdek Programı’na 900 Bin TL Destek
Bu yıl yarışmalara başvurular geçtiğimiz yıl olduğu gibi
İTÜ Arı Teknokent Çekirdek işbirliği ile alınacak. OİB’in 2015
yılında 600 bin TL destek verdiği, programın değerini daha
da artırmak amacıyla bu yıl desteğini 900 bin TL’ye çıkara-
cağı İTÜ Çekirdek Programı’nda, ödül sahipleri projelerini
geliştirmenin yanında MBA eğitimi ve üniversite-sanayi iş-
birliğiyle network yaratma imkânı da bulacak. Girişimcileri
ve yatırımcıları bir araya getiren İTÜ Çekirdek Big Bang final
etkinliğinde de Türkiye otomotiv sektörünün çehresini de-
ğiştirecek girişimciler ödüllendirilecek. Big Bang sonunda
başarılı olup şirket kuran girişimci gruplar ise bir yıl boyunca
girişimcilik konusundaki yetenek ve imkânlarını geliştirme-
ye devam edecek.
“Yerli ve İnovatif Otomotiv Teknolojileri Çıkaracağız”
İTÜ Arı Teknokent CEO’su Kenan Çolpan da “OİB, inovas-
yonu, Ar-Ge ve girişimciliği destekleyen programlarımıza
otomotiv sektörü kapsamında can suyu verdi. Gelecek 10
yıl içerisinde otomotiv sektörü elektrik, elektronik, yazılım
ve enerji üzerine geliştirilecek teknolojiler sayesinde deği-
şecek. Biz de OİB ile bu değişime inanıyor ve bu gelişim için
çalışıyoruz. İTÜ ARI Teknokent ve OİB işbirliği ile Erken Aşa-
ma Kuluçka Merkezi olan İTÜ Çekirdek’ten yerli ve inovatif
otomotiv teknolojileri çıkaracağız” şeklinde konuştu.
• Adaylar yarışmalara bireysel ya da ekip olarak katılabi-
lecek
• Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı’na öğrenciler, akademis-
yenler, araştırmacılar, sektör profesyonelleri, yüksek lisans-
doktora çalışması yapanlar ve sanayiciler katılacak.
• Komponent Tasarım Yarışması’na öğrenci-amatör, üni-
versite-kurum ve profesyonel dallarda katılım olacak.
• Adaylar en fazla üç proje ile başvurabilecek, aynı proje ile
iki yarışmaya katılamayacak.
• Katılımlar bireysel ya da ekip olarak yapılabilecek.
• Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı’nda 2012 yılından bu yana
toplam 27 kişiye 330 bin TL verildi.
• Komponent TasarımYarışması’nda 2012 yılından bu yana
toplam 97 kişiye 508 bin TL para ödülü verildi.
• Komponent TasarımYarışması’nda dereceye giren 10 öğ-
renci yurtdışında iki yıl eğitim hakkı kazandı.
Başvurular için
Bu yıl yarışma başvuruları İTÜ Arı Teknokent Çekirdek or-
taklığı ile online olarak Younoodle sayfası üzerinden dosya
yükleme yoluyla kabul ediliyor.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook