TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 17

17
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK, Türk-Amerikan Konseyi Zirvesine Katıldı
Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington
D.C.’de Amerikan-Türk Konseyi (American-Turkish Council-
ATC) tarafından düzenlenen “US-Turkey Investment Part-
nership Summit” adlı etkinliğin “Tapping Innovative Ideas:
Exploring Partnership in R&D and Tech into the Turkish Mar-
ket” bölümüne Kurumumuz Uluslararası İşbirliği Daire Baş-
kanı Hakan Karataş konuşmacı olarak katıldı.
Panelde, Türkiye ve ABD arasındaki bilim, teknoloji ve ye-
nilik temelli ticari ortaklıkların nasıl geliştirileceği ve geniş-
letileceğine yönelik görüşler paylaşıldı.
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş,
ülkemizin ve TÜBİTAK’ın bilim, teknoloji ve yenilik politikala-
rı, TÜBİTAK’ın uluslararası bilimsel ortaklıklara yönelik özel-
likle son dönemde artan etkinliği, ABD ile kurulacak bilimsel
işbirliklerine verilen özel önem ve bu doğrultuda oluşturul-
muş işbirliği fırsatlarına değindi.
Panel sonrası Amerikan-Türk Konseyi Başkanı Howard Be-
asey ve Üyelik Geliştirme Programları Direktörü Fatih Orhan
ile ayrıca gerçekleştirilen görüşmede, ATC’nin bilim ve tek-
nolojiyi ilgilendiren etkinliklerinde TÜBİTAK ile birlikte hare-
ket etme kararlılığı vurgulanarak olası diğer işbirliği konula-
rına yönelik karşılıklı fikir paylaşımında bulunuldu.
TÜBİTAK’tan ABD’nin Bilim Diplomasisi Merkezine Ziyaret
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı Heyeti,
Amerika Bilimi Geliştirme Birliği (American Association for
the Advancement of Science-AAAS) yetkilileri ile bir araya
geldi.
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş,
Bilim Diplomasisi konusunda önemli çalışmalara sahip olan
ve aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı Bilim ve Teknoloji Da-
nışmanlığı görevini de yürütmüş Dr. William E. Colglazier’e
bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında, AAAS’ın
çalışmaları hakkında bilgiler alındı ve dünyanın halihazırda
akademik olarak bu alanda faaliyet gösteren tek süreli yayı-
nı olan “Science and Diplomacy (Bilim ve Diplomasi)” dergi-
sinin şef editörü de olan Colglazier ile olası işbirliği konuları
üzerine istişarelerde bulunuldu.
Ülkemizin son 10 yıl içerisinde araştırma, geliştirme ve
yenilik konularındaki hızlı gelişimi, TÜBİTAK’ın bilimsel ve
teknolojik araştırma alanındaki rolü, uluslararası bilimsel
ve teknolojik işbirliklerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi ve
bilim diplomasisine yönelik TÜBİTAK’ın gerçekleştirdiği fa-
aliyetlerle ilgili bilgilendirmelerin de gerçekleştirildiği top-
lantıda ayrıca, TÜBİTAK’ın işbirliği içerisinde olduğu ABD’li
fonlayıcı kuruluşlar olan Ulusal Bilim Vakfı (National Science
Foundation-NSF), Ulusal Sağlık Enstitüleri (National Institu-
tes of Health-NIH) ile mevcut işbirliklerine yönelik gelişme-
ler de ele alındı.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook