TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 32

32
Bülten
NİSAN 2016
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Strateji ve
Teknoloji Geliştirme Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Maka-
racı başkanlığında bir heyet, Türk Standartları Enstitüsü’nün
(TSE) İstanbul Tuzla Kampüsünü ziyaret etti. TSE Makine
ve Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Grup Başkanı Selahattin
Polat ve Laboratuvar Müdürü Dr. Metehan Çalış’ın ev sahip-
liğinde gerçekleşen ziyarette, TÜBİTAK MAM Kimyasal Tek-
noloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ülker Beker, Malzeme Ens-
titüsü Müdürü Prof. Dr. Metin Usta ve Endüstriyel Hizmetler
Birimi Yöneticisi Meral Özcan ile Malzeme ve Kimyasal Tek-
noloji Enstitüsü araştırmacıları yer aldı.
TSE Yapı Malzemeleri Yangın ve Akustik laboratuvar Mü-
dürlüğü bünyesindeki yangına dayanım, yangına tepki,
akustik ve ısı-su yalıtımbölümlerini ziyaret eden MAM heye-
tine, bu laboratuvardaki faaliyetler hakkında bilgi verilerek,
testlerin uygulamaları gösterildi.
Ziyaret kapsamında ayrıca MAM ile TSE arasında gelişti-
rilebilecek ortak faaliyetler ile ilgili bir değerlendirme top-
lantısı düzenlendi. TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratu-
varı’nın (BUTAL) tekstil malzemelerinin yanma testleri için
TSE tarafından ziyaret edilmesinin faydalı olacağını belirten
MAM Strateji ve Teknoloji Geliştirme Başkan Yardımcısı Doç.
Dr. Murat Makaracı, özellikle referans malzeme ve TSE’nin
yurtdışına bağımlı olduğu deney sarf malzemeleri alanların-
da önemli işbirliği imkânları olduğunu ve MAM tarafından
geliştirilen malzemeler ve yürütülen projelerde bu labora-
tuvarın deney ihtiyaçlarının karşılanabileceğini belirtti.
TÜBİTAK MAM’dan TSE’ye Teknik Ziyaret
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile TAEK Sarayköy
Nükleer Araştırma ve EğitimMerkezi’nden TÜBİTAK MAM Ziyareti
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Daire Başkanlığı La-
boratuvar Müdürlükleri Birim Sorumlusu Bülent Gönültaş,
İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge La-
boratuvarı Müdürü Ali Osman Avşar, Ankara Restorasyon ve
Konservasyon Merkez Bölge Laboratuvarı Müdür Vekili Latif
Özen ile ilgili müdürlüklerden ve Türkiye Atom Enerji Ku-
rumu Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nden
gelen teknik heyet, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ni
(MAM) ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında, TÜBİTAK MAM Strateji ve Teknoloji
Geliştirme Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı tara-
fından yapılan açılış konuşmasının ardından, TÜBİTAK MAM
bünyesinde kurulan Karbon 14 laboratuvarı hakkında bilgi
verilerek, bu teknolojinin ülkemiz ve bölge için önemi vur-
gulandı.
Toplantıda yapılabilecek işbirlikleri görüşülerek, Karbon
14 ile yaş tayini yapılabilecek örneklerin kabulünde ve tes-
tin yapılmasında uyulması gereken yasal mevzuatlar ve so-
rumlulukların belirlenmesi için bir çalıştay düzenlenmesine
karar verildi.
TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü bünyesin-
de kurulan ve Türkiye ile yakın çevresindeki ilk Hızlandırıl-
mış Kütle Spektroskopisi (AMS) laboratuvarının gezilmesi ile
teknik ziyaret tamamlandı.
T Ü B İ T A K M A M
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook