TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 33

33
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Te-
miz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) Müdürü Dr. Selma Ayaz, Elazığ
Belediyesi tarafından düzenlenen“Ulusal Çevre ve SuYöneti-
mi Paneli’ne katılarak, bir sunum gerçekleştirdi.
Açılış konuşmaları, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Elazığ
Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve bölge milletvekilleri
tarafından yapılan panelde; Su Ürünleri Potansiyeli, Yüzey
Su Kaynakları, Su Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Kullanımı ko-
nularını içeren dört farklı oturum gerçekleştirildi.
Panelin, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ha-
lil Hasar tarafından yönetilen ikinci oturumunda TÜBİTAK
MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma
Ayaz tarafından “Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Havza Yö-
netimi ve Fırat-Dicle Havzası Örneği” konusunda bir konuş-
ma yapıldı. Oturumda ayrıca; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su
Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı tarafından
Ulusal Çevre ve Su Yönetimi Paneli
“Su Yönetimi, 2023 Hedefleri, Mevcut Durum ve Sorunlar”ve
DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Daire Baş-
kanı Dr. Bülent Selek tarafından, “Türkiye’nin Barajlarındaki
Mevcut Durum ve 2023 Hedefleri” konularında konuşmalar
gerçekleştirildi.
Diğer oturumlarda panelistler tarafından yapılan sunum-
lardan sonra sonuç ve değerlendirme oturumuna geçildi.
Prof. Dr. Bülent Şen tarafından yönetilen sonuç ve değer-
lendirme oturumunda ise; Elazığ Belediye Başkanı Mücahit
Yanılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel
Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, İstanbul Teknik Üniversitesi
öğretim görevlisi Prof. Dr. İzzet Öztürk tarafından günün de-
ğerlendirilmesi yapıldı. Panel, yöre özelinde çevresel alt yapı
yatırımlarının tamamlanması ve çevre yönetimi konusunda
bilimsel çalışmaların desteklenmesinin gerekliliğinin vurgu-
lanmasıyla son buldu.
Uluslararası akreditasyon belgesine sahip yedi enstitüsün-
deki 213 laboratuvarda yurt içine yılda 55 bin analiz hizmeti
sunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Avrupa
ve Afrika kıtasındaki ülkelerden endüstriyel test ve analiz
hizmetler alanında talepler alıyor. Bu hizmetlerin yurt içinde
TÜBİTAK MAM’a Yurt Dışından Büyük İlgi
sunulması, özel sektöre önemli fiyat avantajı sağlarken, kay-
naklarımızın da ülke içinde kalmasına katkı sağlıyor.
TÜBİTAK MAM, Avrupa ve Afrika kıtasındaki ülkelere de
bin 200 farklı endüstriyel test ve analiz hizmeti sunuyor.
2015 yılı sonundan itibaren özellikle Almanya ve Tanzan-
ya’dan endüstriyel test ve analiz hizmetleri alanında talepler
alınmaya başlandı.
Bunun yanı sıra, 28 ülkeyle de görüşmeler sürüyor. Yurt dı-
şına sağlanan test ve analiz hizmetlerinin, Ar-Ge işbirliklerini
de artırmasının yanı sıra ülkemizin cari açığının kapanması-
na katkı sağlaması hedefleniyor.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook