TÜBİTAK Bülten /Sayı 172 - Nisan 2016 - page 22

22
Bülten
NİSAN 2016
TÜBİTAK, Özel PazarınÇözümOrtağı Oldu
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) ve Borsa İstanbul’un (BİST) Türkiye’deki girişim ekosis-
temini güçlendirmek için iş birliği yapmasını içeren mutaba-
kat zaptı imzalandı.
Bu kapsamda, tarafların teknoloji ve yenilik odaklı girişim-
ciliğin gelişmesi amacıyla girişimcilere yönelik olarak yaptık-
ları çalışmalar ve etkinliklerle bu yönde verdikleri hizmetle-
rin duyurulması ve tanıtımında birbirlerine destek olmaları
amaçlanıyor.
Ayrıca, TÜBİTAK’ın destek programlarına dahil olan ve is-
tenilen kriterleri sağlayan şirketlerin Özel Pazar’a yönlendi-
rilmesi ve buradan yatırımcılarla buluşturulmaları, girişimci
şirketlerin TÜBİTAK’ın destek programlarına katılmalarının
teşvik edilmesi ve BİST tarafından kurulacak olan Patent Pa-
zarı’nın tanıtımı ve gelişimi için ortak çalışmalar yapılması da
hedefleniyor.
Taraflar, Özel Pazar’a üye olan girişimci şirketlere büyüme
ve kurumsallaşma için ihtiyaç duydukları iş rehberliğinin
yanı sıra, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ko-
nusunda da iş birliği yapacak. TÜBİTAK programlarına dahil
olan ve Özel Pazar kriterlerini sağlayan şirketlerin Özel Pa-
zar’a üyelik ücretlerinde de indirim yapılacak. Bu arada, TÜ-
BİTAK, yapılan anlaşmayla Özel Pazar’ın “Teknoloji ve Yenilik
Desteği” alanındaki “Çözüm Ortağı” oldu.
TÜBİTAK’tan Ar-Ge desteği alan yaklaşık 25 firmanın Özel
Pazar’a üye olup buradaki yatırımcılarla buluştuğu etkinlikte
ayrıca iki Özel Pazar yatırımı için de imza atıldı. Türkiye’deki
süper melek yatırımcılardan biri olan Özel Pazar Yeni Girişim
Değerlendirme Komitesi üyesi Sina Afra, tasarım ve giyim
alanında faaliyet gösteren Silence of the Bees şirketine, Cor-
ment Yatırım fonunun ortaklarından Abdullah Orkun Kaya
ise mobil eğitim uygulaması olan BirBileneSor’a yatırım yap-
tı. Böylece Özel Pazar’da 2016 yılında gerçekleşen yatırım
anlaşması sayısı 3’e, toplamda da 6’ya çıkmış oldu.
Etkinlikte konuşan BİST Genel Müdür Yardımcısı Çetin Ali
Dönmez, TÜBİTAK’ın Özel Pazar’ın çözüm ortağı olmasının
Türkiye’deki teknoloji odaklı girişimci şirketlerin ve inovas-
yonun gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayarak, şunları
kaydetti:
“Daha önce General Electric, enerji ve sağlık teknolojileri
alanındaki çözüm ortağımız olmuştu. Şimdi TÜBİTAK’ın Özel
Pazar’a destek vermesinin çok önemli olduğunu ve şirketle-
rin büyümesine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.
Ayrıca bugün gerçekleşen iki yatırımla Özel Pazar’daki işlem
sayısını altıya çıkarmış bulunuyoruz. Atılan imzalar, Türki-
ye’deki girişimcilik ekosisteminin gelişimine yönelik çaba-
larımızın ve BİST Özel Pazar’ın bu yöndeki rolünün önemini
göstermektedir.”
Etkinlikte konuşan TÜBİTAK TEYDEB Başkanı Mehmet As-
lan ise, TÜBİTAK ile Borsa İstanbul’un işbirliği çerçevesinde
ARGE odaklı yenilikçi firmalar açısından finansal desteklerin
zenginleştirilmesi, girişim ekosisteminin güçlendirilmesi ve
kamu özel sektör işbirliğinin hedeflendiğini belirterek, şun-
ları kaydetti:
“TÜBİTAK TEYDEB ile Borsa İstanbul özel pazar işbirliği ile
oluşturulması planlanan bu sinerji, uzun yıllar TÜBİTAK TEY-
DEB tarafından desteklenen girişim ekosistemini daha da
güçlendirerek yenilikçi ve arge odaklı firmaların ticarileşme-
sinde önemli rol oynayabilecektir”
Etkinlik boyunca, TÜBİTAK TEYDEB destek programların-
dan faydalanmış firmalar ile yatırımcılar bir araya gelme
olanağı buldular. Ayrıca etkinlik kapsamında, TEYDEB bün-
yesinde bulunan 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Prog-
ramı ve 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı tanı-
tımları katılımcılara yapıldı.
T Ü B İ T A K , Ö z e l P a z a r ı n Ç ö z ü m O r t a ğ ı O l d u
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook