TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 27

27
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK’ın Marie Curie COFUND Projesi Avrupa
Komisyonunca Fonlanmaya Hak Kazandı
TÜDEMSAŞ Süreçleri Belirlendi
TÜBİTAK Avrupa Birli-
ği Çerçeve Programları
Ulusal
Koordinasyon
Ofisinin, Bilim İnsanı
Destek Programları Baş-
kanlığı’nın da (BİDEB)
katkıları ile Eylül 2017
tarihinde başvurusunu
tamamladığı ‘CoCircula-
tion2’ adlı proje önerisi,
Avrupa Komisyonunun
değerlendirmesi sonu-
cu fonlanmaya hak kazandı.
Anılan başvuru, Türkiye’nin 7. Çerçeve Programı’nda des-
teklenen Marie Curie COFUND projesi olan ‘CoCirculation’
projesinin devamı niteliğinde hazırlandı. 2011 yılında des-
teklenen ilk projede olduğu gibi, ikinci proje de ‘BİDEB 2236
Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı’ adıyla
BİDEB tarafından yürütülecek.
Yurtdışından 100 Araştırmacı Davet Edilecek
Desteklenen proje kapsamında dört ayrı çağrı yayımlana-
cak ve her çağrıda 25 olmak üzere yurt dışından toplam 100
Türk ya da yabancı araştırmacı Türkiye’deki akademi ve sanayi
kuruluşlarında araştırma yapmak üzere davet edilecek.
Araştırma konularında herhangi bir sınırlama bulunmaz-
ken, araştırmacıların araştırma sürelerinin 24 ay olması gere-
kiyor. Araştırmacılar proje önerilerini hazırlarken, Türkiye’den
diledikleri bir araştırma kuruluşunu (akademi ya da sanayi
Türkiye Demiryolu Makineleri A.Ş. (TÜDEMSAŞ) ve TÜBİTAK
TÜSSİDE arasında bir yılı aşan süredir devam eden “Stratejik
Yönetim, Süreç Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi”projesinin“Sü-
reç Yönetimi”modülü tamamlandı. Bu aşamada; kuruluşa ait
bir süreç modeli oluşturularak, işleyiş hâlindeki tüm süreçler
listelendi ve her bir sürecin haritası hazırlandı. Süreçlerde dik-
kate alınıp takip edilmesi gereken performans göstergeleri
ortaya kondu ve süreç sorumlulukmatrisi de oluşturularak bir
takip şablonu ortaya kondu. Projenin diğer aşaması İç Kontrol
sisteminin oluşturulması ile ilgili çalışmalar ise devam ediyor.
fark etmeksizin) seçmekte özgürler. Mülteci statüsündeki
araştırmacılar ve akademik olmayan (büyük sanayi kuruluşu,
KOBİ, STK gibi) kuruluşlara gelmek üzere başvuru yapan araş-
tırmacılar için esnetilmiş başvuru şartları bulunuyor. Araştır-
macılar 6 aya kadar mevcut kuruluşlarından farklı bir kuruluş-
ta görevlendirilebilecekler. Ayrıca engelli araştırmacıların ek
ihtiyaçları için de ek destek imkânı sağlanabilecek.
“BİDEB 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım
Programı” adıyla devam edecek olan bu projenin toplam
bütçesi yaklaşık 14 milyon avro olup, bütçenin yarısı Avrupa
Komisyonu’nca karşılanacak. Desteklenecek araştırmacıların
her birisine aylık brüt 5050 avro maaş ve 800 avro araştırma,
eğitim ve ağ kurma bütçesi verilecek. Söz konusu rakamlar
Marie Sklodowska Curie Programı’nın Bireysel Bursları kapsa-
mında tüm Avrupa’da araştırmacılara verilen burs miktarı ile
benzerlik gösteriyor.
Programkapsamında ilk başvurular 1 Ağustos 2018 tarihin-
den 30 Ekim2018 tarihine kadar alınmaya başlayacak. İlk çağ-
rı için son başvuru tarihi itibariyle, son 3 yıl içerisinde 12 ay-
dan fazla Türkiye’de olmamak ve deneyimli araştırmacı olmak
(ya doktora derecesine sahip olmak ya da en az 4 yıl araştır-
ma deneyimine sahip olmak) şartını sağlayan araştırmacılar,
Türkiye Araştırma Alanı’nda bir araştırma kuruluşu (akademik
ya da akademik olmayan) ile birlikte başvuru hazırlıklarına
şimdiden başlayabilir. Detaylı bilgi için
.
gov.tr/sites/default/files/4000/in_english_-_info_docu-
ment_-_v3.pdf
adresi incelenebilir veya
cocirculation2@tu-
bitak.gov.tr
e-posta adresi ile irtibata geçilebilir.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook