TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı
Projesi-Mevcut Durum Analizi kapsamında, Ankara’da, “Akıl-
lı Kentler Ekosistem Çalıştayları” gerçekleştirildi.
Yenilikçi ve pro-aktif bir yaklaşımla, Akıllı Kentler alanında
hizmet sağlayan tedarikçilerin sorunlarının belirlenmesi, ge-
leceğe yönelik senaryo geliştirilmesi ve vizyon belirlenmesi
amacıyla düzenlenen ilk Çalıştay olan “Akıllı Kentler Ekosis-
temi Tedarikçi Çalıştayı”na ulusal ve uluslararası büyük öl-
çekli firma, STK, KOBİ ve Startup Merkezi Yönetim temsilcile-
ri ile akademisyenlerden 74 temsilci katıldı.
Daha sonra gerçekleştirilen “Akıllı Kentler Ekosistemi Mer-
kezi Yönetim Çalıştayı’nda, Merkezi Yönetimin Akıllı Kentler
konusunda; güçlü, zayıf yönleri ile politik, ekonomik, sosyo-
lojik, yasal ve çevresel eğilimler göz önüne alınarak fırsat ve
tehditleri belirlemesi (GZFT ve PESTL analizi) ve bu durumu
dikkate alan ileriye yönelik vizyon geliştirmesi amaçlan-
dı. Çalıştaya 36 farklı kamu kurum/kuruluşu, üniversite ve
STK’dan 119 temsilci katıldı.
Son gün düzenlenen “Akıllı Kentler Ekosistemi Yerel Yö-
netim Çalıştayı”nda ise Yerel Yönetimin Akıllı Kentler konu-
sunda sorunlarının belirlenmesi, geleceğe yönelik senaryo
geliştirmesi ve vizyon belirlenmesi amaçlandı. Çalıştaya;
Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, İlçe Belediyesi, İl Özel
İdaresi, belediyeye bağlı kuruluş temsilcileri ile Kalkınma
Ajansları ve Bölgesel Kalkınma Ajansları, Merkezi Yönetim,
STK, özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerden 101 tem-
silci katıldı.
Akıllı Kentler Ekosistem Çalıştayları’nın bilgi sağladığı
paydaş analiz çalışmalarına, elde edilen tespitlerin sentez-
lenmesi ile oluşturulacak ihtiyaçların karşılanacağı dijital
strateji geliştirmesi safhası ile devam edilecek.
Akıllı Kentler Ekosistem Çalıştayları Gerçekleştirildi
TÜBİTAK BİLGEM, Kazakistan’da Savunma Fuarına Katıldı
TÜBİTAK BİLGEM, KazakistanCumhuriyeti Savunma veHava-
cılık Sanayii Bakanlığı himayesinde bu yıl beşincisi düzenlenen
KADEX 2018 Savunma Fuarı’na katıldı. Kazakistan’ın başkenti
Astana’da düzenlenen fuarda Türkiye, Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı’nın (SSM) koordinatörlüğünde özel sektör ve kamu
kurumlarından 22 kurum ve kuruluşla yer aldı.
80 ülkeden 100’ü aşkın heyetin katıldığı KADEX 2018’de,
TÜBİTAK BİLGEM’in standı fuar boyunca büyük ilgi gördü. Ka-
zakistan Savunma ve Havacılık Endüstrisi Bakanı Beibut Atam-
kulov, TÜBİTAK BİLGEM standını ziyaret ederek kriptoloji ve
savunma ürünleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca Kazakistan Silahlı
Kuvvetleri Siber Güvenlik Komutanlığı ile Siber Güvenlik konu-
larında görüşüldü. Fuarda savunma sanayii şirketleri arasında
ikili görüşmeler ve işbirlikleri de gerçekleştirildi.
Türkiye Cumhuriyeti şimdiye kadar Kazakistan ile ikili iş bir-
liği çerçevesinde askeri haberleşme sistemleri, görüntüleme
sistemleri, silah, mühimmat ve atış kontrol sistemleri ve zırhlı
araç projeleri gerçekleştirdi. Savunma alanında yürütülen bu iş
birliğinin hava platformları, askeri eğitim altyapıları gibi alan-
larda devam etmesi hedefleniyor.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook