TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 26

26
Bülten
2018
TEMMUZ
U f u k 2 0 2 0 P r o g r a ı Ma r i e S k l o d ow s k a C u r i e 2 0 1 8 - 2 0 2 0 Yı l l a r ı Ç a ğ r ı l a r ı K o n f e r a n s l a r ı D ü z e n l e n d i
“Merkezi Mekanik Atölye” Oluşturuldu
Ufuk2020 Programı Marie Sklodowska Curie
2018-2020
Yılları Çağrıları Konferansları Düzenlendi
TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu, Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliği ile Ankara ve
İstanbul’da, “Ufuk2020 Marie Sklodowska-Curie 2018, 2019,
2020 Çağrıları Konferansları”düzenledi. Konferanslarda, MS-
CA’nın Avrupa Araştırma Alanı’na katkısı, gelecek hedefleri
ile 2018, 2019 ve 2020 yılları çağrıları hakkında detaylı bil-
giler sunuldu.
Avrupa Komisyonu temsilcisi Dr. Stijn Delaure, MSCA Bi-
reysel Bursları (IF), Yenilikçi Eğitim Ağları (ITN), Araştırma-
Yenilikçilik Değişim Programı (RISE), Burslara Katkı Fonu
(COFUND) çağrıları; Dr. Abdullah Demir ve Dr. Antonino
Puglisi MSCA Bireysel Bursların proje önerisinin nasıl yazıla-
cağı; Prof. Dr. Mehmet Zeyrek ve Prof. Dr. Sinem Akgül Açık-
meşe hakem gözüyle proje önerisi yazım detayları; Tuğba
Arslan Kantarcıoğlu MSCA Ulusal İrtibat Noktası faaliyetleri;
Dr. Sara Banu Akkaş ise ODTÜ EURAXESS Hizmet Merkezi
Kamu kaynaklarının daha etkin kullanımı ve mükerrerli-
ğin önlenmesi için “Merkezi Mekanik Atölye” oluşturuldu.
TÜBİTAK MAM Enstitülerinde bulunan toplam fatura bedeli
826.000 dolar olan iş makinaları ortak kullanıma açıldı. Bu
atölye ile kamu kaynaklarının daha efektif kullanımı, müker-
rer makine alımlarının önlenmesi ve iş üretiminde derinlik
oluşturulması hedeflendi.
hakkında sunumlar gerçekleştirdiler.
Avrupa Komisyonu tarafından açılan MSCA Bireysel Burs-
lar (IF) çağrısı, 12 Eylül 2018 tarihine kadar başvuruları kabul
edeceğinden, konferanslarda proje hazırlama/sunma, dik-
kat edilecek hususlar, hakem ve bursiyer deneyimleri otu-
rumlarına özel olarak yer verildi. Böylece araştırmalarının bir
bölümünü (12-24 ay arası) yurt dışında (Avrupa ya da Avru-
pa dışında) geçirmek isteyen veya yurt dışından Türkiye’ye
yeni gelmiş/gelmeyi düşünen araştırmacılar ile kurumlarına
nitelikli araştırmacı davet etmek isteyen akademi/sanayi
kuruluşu temsilcilerinin MSCA çağrılarından, TÜBİTAK Proje
Öndeğerlendirme Desteğinden ve MSCA Ulusal İrtibat Nok-
tası’nın sunduğu hizmetlerden nasıl faydalanabilecekleri
hakkında etraflıca bilgilendirilmesi hedeflendi.
Etkinliklerde gerçekleştirilen sunumlara TÜBİTAK ve
Ufuk2020 resmi internet sayfalarından ulaşılabilir.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook