TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 30

30
Bülten
2018
TEMMUZ
T Ü B İ TA K UM E 6 . U l u s l a r a r a s ı İ s t a n b u l A k ı l l ı Ş e b e k e l e r v e Ş e h i r l e r K o n g r e v e Fu a r ı ’n a k a t ı l d ı
TÜBİTAK UME, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen
ICSG 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre
ve Fuarı’na katıldı.
T.C. Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanlığı tarafından da destek-
lenen ve önümüzdeki dönemde mevcut enerji şebeke siste-
İslamÜlkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Met-
roloji Konseyi’nin İstanbul’da gerçekleştirilen 5. Yıllık Toplantı-
sına TÜBİTAK UME ev sahipliği yaptı. Toplantıya 10 SMIIC üyesi
ülke, Burkina Faso, Bosna Hersek, Irak, İran, Libya, Suudi Arabis-
tan, Senegal, Uganda, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’den 23 temsilci
katıldı.
İslam Iş birliği Teşkilatı (OIC) üyesi ülkelerin metroloji altyapı-
larının geliştirilmesine yönelik gelecek ile ilgili planlamaları, or-
tak proje imkanları, yaşanan sıkıntılarla olası çözüm yöntemle-
rinin değerlendirildiği toplantıda Müslüman ülkelerin bilimsel,
minin, akıllı şebeke yönetim sistemine kayacağı ve uluslararası
alanda daha da yaygınlaşacağı dünyada; giderek artan enerji
talebinin daha rasyonel kullanılması için akıllı sayaç politika ve
stratejileri ile otomasyon sistemlerine büyük katkı sağlayacağı
düşüncesiyle gerçekleştirilen fuar boyunca TÜBİTAK UME akıllı
şebekeler, yenilenebilir enerji ve bu alanlarda ölçüm ihtiyaçları
için çözümortağı arayan paydaşlarıyla görüşmelerde bulundu.
Akıllı şebeke ve otomasyon alanında çok çeşitli ve yeni tek-
noloji ürünlerinin sergilendiği fuarda, paydaşların metroloji
alanındaki hizmet ve Ar-Ge talepleri alınarak, TÜBİTAK UME’nin
yürüttüğü faaliyetler hakkında ziyaretçilere bilgiler verildi.
Ülkenin metroloji alanında öncü kuruluşu olma sorumlulu-
ğuyla sektörün işleyişine destek vermeye devam eden TÜBİ-
TAK UME’nin 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler
Kongre ve Fuarı’ndaki standı katılımcı ve ziyaretçilerden büyük
ilgi gördü.
endüstriyel ve yasal metroloji alanındaki mevcut durumuyla
bu alanlarda ilerleme yapabilmek için gerekli olan çalışmalar
ele alındı.
Helal gıda ve helal ürün üretimine yönelik yapılan faaliyetle-
rin demasaya yatırıldığı toplantıdaTÜBİTAKUME’nin helal gıda
sertifikasyonunda kullanılan referans malzeme üretimi ve bu
alanda yaptığı diğer proje, yayın ve çalışmaları hakkında katı-
lımcılara bilgiler aktarıldı. Ayrıca Türkiye’deki legal metroloji ça-
lışmaları ve songelişmeler de üye ülke temsilcileriyle paylaşıldı.
Toplantıda kalite yönetim sistemleri ve revize edilen ISO
17025, üye ülkelerde metroloji alanındaki gelişmelerle mevcut
altyapı, ihtiyaç ve planlama analizi, uluslararası kabul görebile-
cek laboratuvarların kurulumları ve 2018-2020 Strateji Planı da
görüşülen konular arasında yer aldı.
Komite toplantısında ayrıca katılımcılara TÜBİTAK UME’nin
hâlen yürütmekte olduğu BIPM (Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçü-
ler Bürosu) Kapasite Geliştirme ve Bilgi Transferi (CBKT) prog-
ramı kapsamında 2019 yılında düzenleyeceği uzun dönem
eğitimprogramına başvuru süreci hakkında da bilgiler verildi.
İslam ülkeleri arasında ticarete engel teşkil eden teknik ko-
nularda uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla ulusal kalite
altyapılarının iş birliği içinde geliştirilmesini hedefleyen SMIIC,
İslam Ülkeleri Iş birliği Teşkilatı (OIC) bünyesinde 2010 yılında
kuruldu.
TÜBİTAK UME 6. Uluslararası İstanbul Akıllı
Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na katıldı
SMIIC Metroloji Konseyi Toplantısı İstanbul’da Yapıldı
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook