TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Prog-
ramı (UBYT) 2018 Dergi listesi, mevcut UBYT Programı Uy-
gulama Usul ve Esasları’na göre hazırlanarak araştırmacıları-
mız ve akademisyenlerimizin bilgisine sunuldu.
TÜBİTAK UBYT Programı ile Türkiye adresli uluslararası
bilimsel yayınların etkisinin, görünürlüğünün ve kalitesinin
artırılması amaçlanıyor. TÜBİTAK’ın 1993 yılından beri uy-
guladığı bu program ile uluslararası bilimsel yayınlar teşvik
edilerek çok önemli bir farkındalık oluşturuldu, araştırmacı-
larımızın çalışmaları, uluslararası bilimsel yayın sıralamasın-
da Türkiye’yi 34. sıradan 18. sıraya yükseltti.
Gelişen şartlara bağlı olarak UBYT programının yeniden
ele alınması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla,
ULAKBİM’in talebi ile Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yö-
netimi Bölümünden Prof. Dr. Yaşar Tonta, “TÜBİTAK Türkiye
Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı
Değerlendirmesi” adlı bir rapor hazırladı. (
tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/tonta_ubyt.pdf ). Bu
çalışma ile 1997-2015 yılları arasındaki veriler analiz edildi,
program bütün yönleriyle ele alındı, başka ülkelerdeki ben-
zer uygulamalarla kıyaslanarak kapsamlı bir değerlendirme-
ye tabi tutuldu. Bu çalışma esas alınarak UBYT programını
çok yönlü olarak tartışmak, önerileri dinlemek ve ortak akıl
oluşturmak amacıyla AR-GE Üniversiteleri Rektör Yardımcı-
ları, UBYT Programından teşvik alan bazı öğretim üyeleri ve
editörlerin katılımları ile değerlendirme toplantıları düzen-
lendi. Değerlendirmeler ışığında oluşacak yeni UBYT Prog-
ramı Uygulama Usul ve Esasları tamamlandıktan ve ilgili
kurulların onayı alındıktan sonra kamuoyuna ilan edilecek.
TÜBİTAK MARTEK’in, proje koordinatörü olarak 3 yıl bo-
yunca yürüteceği Uluslararası Teknoloji Transfer Akademisi
projesine ait ikinci toplantı, proje ortaklarından Kielce Tech-
nology Park’ın ev sahipliğinde Polonya’da gerçekleştirildi.
Toplantıya, diğer proje ortağı ülkelerden Hırvatistan, Bulga-
ristan ve Slovenya’nın yetkilileri katıldı.
27-28 Şubat 2018 tarihinde ilki TÜBİTAK Marmara Tekno-
kent ev sahipliğinde düzenlenen proje tanıtım toplantısının
ardından proje ortağı ülkeler, bu akademide eğitim alması
hedeflenen kişilerin doğru ve nitelikli bir şekilde seçilebil-
mesi için bir anket hazırlayıp bir ay içerisinde sonuçlarını
topladılar. Bu anket sonuçlarının birleştirilmesi, analiz edil-
mesi, projenin geri kalanında yapılması gereken eğitim
programlarının ve uluslararası proje toplantılarının planlan-
ması adına Polonya’da ikinci bir toplantı gerçekleştirildi.
Uluslararası Teknoloji Transfer Akademisi
Proje Toplantısı Polonya’da Gerçekleştirildi
UBYT 2018 Yılı Dergi Listesi Yayınlamdı
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook