TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 29

29
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK,AnkaraÜniversitesiveBilkentÜniversitesiişbirliğiile
Ankara’daAvrupaAraştırmaKonseyi (EuropeanResearchCoun-
cil – ERC) Bilgi Günü ve deneyimpaylaşımı etkinliği düzenlendi.
Etkinliğin açılış konuşmalarını Ankara Üniversitesi Rektörü Prof
Dr. Erkan İbiş ve Bilkent Üniversitesi Prof Dr. Rektörü Abdullah
Konya’da InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölge-
si’nde ve İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer
Ofisi’nde Ufuk2020 Avrupa Araştırma Konseyi (European
Research Council - ERC) bilgi günü etkinlikleri gerçekleştiril-
di. Etkinliğe Konya, İstanbul ve çevre illerde bulunan çeşitli
üniversitelerden araştırmacılar katıldı. Katılımcılar Ufuk2020
ERC 2018–2019 yılları çağrıları hakkında ERC alanı Ulusal İr-
tibat Noktası tarafından gerçekleştirilen sunu ve soru-cevap
oturumu aracılığıyla bilgilendirildiler.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde Ufuk2020 Ar-Ge ve
İnovasyon Programı Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji, İklim
Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler ile
Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanları kapsamında bilgi
günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında belediye
temsilcileri Akıllı Şehirler ve Toplumlar, Enerji Verimli Binalar,
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Yeşil Eko-
nomi, BüyümeyeYönelik Ulaşım, Mavi Büyüme, Çevre Dostu
Araçlar, Otonom Karayolu Ulaşımı çağrıları konusunda bilgi-
lendirildi.
Atalar gerçekleştirdi. TÜBİTAK ERC alanı Ulusal İrtibat Noktası,
Ufuk2020 ERCprogramı hakkında sunuve soru-cevapoturumu
düzenledi. Türkiye’de ERC almaya hak kazanan araştırmacıların
ve ERC değerlendirmelerinde görev alan panelistlerin katıldığı
panelde ise, araştırmacılar ERC deneyimlerini paylaştılar.
Araştırmacılar Ankara’da Avrupa Araştırma Konseyi Deneyimlerini Paylaştılar
Konya ve İstanbul’da Avrupa Araştırma Konseyi Bilgi Günleri Düzenlendi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde Ufuk2020 Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler Bilgi Günü
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook