TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ERC
Desteği Alan Akademisyenlerle Bir Araya Geldi
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal başkanlığında, 20
Haziran 2018 tarihinde Türkiye’de Avrupa Araştırma Konseyi
(ERC) tarafından fonlanan ve ERC panellerine katılan araş-
tırmacılarımız ile bir toplantı düzenlendi. TÜBİTAK Başkan-
lık binasında gerçekleştirilen toplantıda, öncül araştırmalar
alanında atılacak adımlara ve bu yolla ERC Programı perfor-
mansımızı artırmak adına getirilebilecek yeniliklere ilişkin
fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye’deki bilim,
teknoloji ve yenilik ekosistemine TÜBİTAK öncülüğünde
getirilecek yeni uygulamaları aktararak Türkiye’de bilimin
sınırında öncül araştırmalara yönelik destek programları
geliştirilmesinin önemini vurguladı. TÜBİTAK Bilim, Tekno-
loji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanı Hande Alpaslan ise
gerçekleştirdiği sunumda, öncül araştırmaları desteklemek
adına geliştirilmesi planlanan modele ilişkin bilgi aktardı.
Toplantıya katılan ERC Proje sahipleri ve panelistler, Tür-
kiye’de ERC benzeri öncül araştırmalara verilebilecek des-
teğin, Türkiye Araştırma Alanı için büyük önem taşıdığının
altını çizdiler. Bu tür bir desteğin ERC başvurularının sayısını
ve kalitesini artıracağını belirttiler. Katılımcılar tarafından,
öncül araştırmaları destekleyen bir mekanizmanın gelişti-
rilmesi ile Türkiye Araştırma Alanı’nın uluslararası bağlamda
rekabetçi araştırma ve araştırmacılar için çekimmerkezi ola-
bileceği değerlendirildi.
Türkiye’nin Ufuk2020 ve ERC performansını artırmak adı-
na önerilerde bulunan katılımcılar, mevcut durumda TÜBİ-
TAK tarafından yürütülen Ufuk2020 destek ve ödüllerinin
öneminden bahsettiler. Bununla birlikte, ulusal düzeyde çe-
şitli inisiyatifler geliştirilerek araştırmacıları ERC programına
başvuru yapmaya teşvik etmenin önemi de vurgulandı.
Toplantıda gerçekleştirilen istişareler sonucunda, Türki-
ye’de öncül araştırma faaliyetlerine yönelik, ERC benzeri
büyük bütçeli, büyük etki yaratması muhtemel, yüksek riskli
bir destek mekanizmasına ihtiyaç duyulduğu hususunda
uzlaşıya varılarak TÜBİTAK tarafından, bu minvalde gerekli
çalışmalara hız kazandırılacağı belirtildi.
Avrupa Araştırma Konseyi’nin (ERC) Kriteri: Bilimsel Mü-
kemmeliyet
2007 yılında Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamın-
da 7,5 milyar Avro’luk bir bütçe ile kurulan Avrupa Araştırma
Konseyi (ERC), 2014-2020 yılları arasında yürütülecek olan
Ufuk2020 Programı’nda da 13,1 milyar avro’luk bütçesi ile
varlığını sürdürmektedir. ERC, öncül araştırma projelerini
ve bu projeleri gerçekleştirecek bilim insanlarını sadece bi-
limsel mükemmeliyet kriterine göre değerlendirmekte ve
özellikle çok disiplinli, disiplinlerarası yeni fikirler ve yenilik-
çi yaklaşımlar içeren projeleri desteklemektedir. ERC tara-
fından fonlanan araştırmacıların arasında 6 Nobel ödüllü ve
3“Field”madalyalı araştırmacı bulunmaktadır.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook