TÜBİTAK Bülten / Sayı 199 - Temmuz 2018 - page 17

17
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
STEAM Çalıştayı Düzenlendi
Ülkemizin nitelikli bilgi üretimine yönelik nitelikli insan
kaynağının geliştirilmesi odaklı süreçlerinde TÜBİTAK kap-
samında STEAM alanında yapılabilecekler üzerine STEAM
Çalıştayı düzenlendi.
Çalıştayda bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve
sanat alanlarında yetkin insan kaynağının yetiştirilmesi adı-
na, Türkiye STEAM politikasına TÜBİTAK Bilim Merkezlerinin
katkılarının neler olabileceğine ilişkin görüşler istişare edil-
di. Çalıştaya çeşitli bilimmerkezleri yetkilileri, STEAM alanın-
da uygulama yapan akademisyenler, öğretmenler ve STE-
AM alanına ilişkin sektörde bulunan firma yetkilileri katıldı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK’ta yürü-
tülen ARDEB, TEYDEB ve BİDEB destek programları, Bilim ve
Toplum Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 4000’li programlar
ve yeni açılacak programlar kapsamında STEAM alanına TÜ-
BİTAK’ın da katkıda bulunmak istediğini belirtti.
Toplumda bilim kültürünün yaygınlaştırılması, özellikle
çocukların ve gençlerin bilime olan ilgi ve merakının artı-
rılması amacıyla TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı
çatısı altında yürütülen çeşitli faaliyetlerden yola çıkarak,
STEAM alanına TÜBİTAK’ın sağlayabileceği katkılara ilişkin
bilim merkezi paydaşlarının görüşleri alındı. Paydaşların ve
TÜBİTAK yetkililerinin genel değerlendirmelerde bulundu-
ğu çalıştayda, gelecek süreçlerde alana katkı sağlamak üze-
re TÜBİTAK’ın rolleri ve izlenecek yol haritasına ilişkin somut
çıktılar üzerine görüşüldü.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook